О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 28.01.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,  гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 30 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по повод частна жалба срещу определение № 3406/20.10.2012 г. по гр. д. № 5184/2013 г. на Сливенския районен съд, с което е отхвърлено искането да бъде допуснато обезпечение на предявените от ищеца искове образувани първоначално в гр.д. № 664/2013 г. на СлОС, а впоследствие и гр.д. № 5184/2013 г. на СлРС чрез спиране на изпълнението по изп. д. №240/2011 г. на ЧСИ  П. Г.. В частната жалба се твърди, че  представените с исковата молба писмени доказателства обосновават основателността на молбата и извода, че бъдещият иск е вероятно основателен и че са налице обезпечителни нужди.  Исканото обезпечение е подходящо и не би накърнило интересите на страните. Съдът е отхвърлил искането за допускане на обезпечение без да изложи мотиви за това и без да обсъди приложените писмени доказателства. Сочи се , че са налице предпоставките на чл. 391 ал. 1 от ГПК, поради това се иска да бъде отменено обжалваното определение и вместо него да се постанови ново, с което да бъде допуснато исканото обезпечение.

С определение № 3406/20.10.2012 г. по гр. д.№ 5184/2013 г. на СлРС е отхвърлено искането за допускане на обезпечение, като основният мотив на съда е свързан с обстоятелството, че  исковата молба е нередовна, съдията-докладчик е дал подробни указания за отстраняване на нередовностите и към момента  предявените искове са недопустими, поради което и искането за допускане на обезщетение следва да бъде отхвърлено.

В жалбата се твърди, че са налице законовите изисквания и е налице обезпечителна нужда. От представените доказателства обаче е видно, че и към настоящия момент  не са отстранени нередовностите по подадената искова молба, поради което е било постановено определение от 14.01.2014 г. за отстраняване на тези нередовности. Освен това исканата обезпечителна мярка - чрез спиране на изпълнението по изпълнителното дело,  не може да бъде наложена без представяне на гаранция, каквото изявление не е било направено.  С оглед на всички тези обстоятелства настоящият състав счита, че в случая искът не е подкрепен с убедителни писмени доказателства, поради което  молбата за допускане на обезпечение се явява неоснователна. При отстраняване на нередовностите в исковата молба, молителят е в правото до приключване на съдебното дирене с нова молба да поиска допускане на обезпечение на предявения иск.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на Е. К.Ш., подадена чрез пълномощника му – адв. Е.П., срещу определение № 3406/20.10.2012 г. по гр. д. № 5184/2013 г. на Сливенския районен съд

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: