О П РЕ Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 22.01.2014 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на…двадесет и втори януари……………..…………………………

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                  Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря…………............... …..……………………………………и с участието на прокурора………………..…………………………..като разгледа докладваното от ………….…съдията Сн. Бакалова………в. гр. дело № 32 по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалбата на  И.К.Т., чрез пълномощника си адв. Д.Б. против действията на ДСИ по изп.д. № 930/2013 по описа на ДСИ при СлРС.

В жалбата си твърди че обжалва това че изпълнително дело № 930/13 на ДСИ при СлРС е неоснователно образувано, като молбата за образуването му е подадена от лице без процесуална представителна власт и действията извършени по него – налагане на запор на вземанията по изп. д. № 127/13 на ДСИ при СлРС, които са незаконосъобразни по същата причина. Моли да се отмени наложения запор и разпореждането за образуване на изпълнителното дело.

Съдебният изпълнител в съответствие с разпоредбата на чл.436 ал.3 предложение последно от ГПК е изложил мотиви по обжалваните действия.

Ответната по жалбата страна е депозирала в срок писмен отговор чрез адв. А.Стнакова, с който моли производството да бъде прекратено като недопустимо или отхвърлена жалбата като неоснователна. Претендира разноски.

Съдът намира подадената жалба за недопустима.

В чл. 435 от ГПК са лимитивно определени лицата и действията на СИ, които могат да бъдат обжалвани. За длъжника това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските, както и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В подадената жалба се сочи че се обжалва неоснователното образуване на делото и наложения запор (като не се твърди че той е наложен на несеквестируемо имущество). Видно от изложеното в жалбата не се обжалва нито едно от действията, визирани в чл. 435 ал.2 и ал.3 пр. последно от ГПК, поради което жалбата на длъжника по изп.д. № 930/13 на ДСИ при СлРС е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по настоящото дело – прекратено.

Ответната по жалбата страна е претендирала разноски за адвокатска защита, в размер на 100лв., които следва да й бъдат присъдени на основание чл. 78 ал.4 от ГПК. Представени са доказателства че сумата е заплатена на пълномощника.

По гореизложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  И.К.Т., чрез пълномощника си адв. Д.Б. против действията на ДСИ по изп.д. № 930/2013 по описа на ДСИ при СлРС, изразяващи се в образуване на изпълнителното производство и налагане на запор, като НЕДОПУСТИМА..

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№ 32/2014г. по описа на Окръжен съд – Сливен.

ОСЪЖДА И.К.Т., ЕГН **********, постоянно пребиваващ в САЩ, с адрес на процесуалния представител гр. С., ул. „Д.*, ет.*, ап.* да заплати на К.И.Т. ЕГН **********, направените разноски в размер на 100лв.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :