О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 23.01.2014 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ

                                                              СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въз.ч.гр. д.  N 39 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение по чл. 248  от ГПК.

Частният жалбоподател – ответник в първоинстанционното производство не е доволен от определенитона СлРС, с кето е  оставено без уважение искането му за изменение на решението в частта относно разноските чрез приемане, че РУ „СО“ Сливен не далъжи разноски на ищцата. Заявява, че съдът неправилно не се е съобразил с това, че ответникът е извършил признание в с.з. на претенцията за полаган трудов стаж за периода 01.07.1970г. – 01.03.1971г. след снимане на свидетелските показания. Счита, че след като още с отговора си е представил доказателства в полза на ищцата, съдействал е за разкриване на обективната истина и е признал основателността на претенцията за посочения период, е налице хипотезата на чл. 78 ал. 2 от ГПК и не следва да му се възлагат в тежест разноските на ищцата. Поради това моли въззивния съд да отмени атакуваното определение и постанови ново, с което приеме, че не следва да заплаща разноските от 44, 45 лв. на ищцата.

В законовия срок насрещната страна не е подала писмен отговор.

Настоящият въззивен състав намира частната жалба за допустима – подадена в предвидения срок от процесуално легитимиран субект, но  неоснователна.

Въззивният съд също счита, че не е налице хипотезата на чл. 78 ал. 2 от ГПК, при която ответникът се освобождава от тежестта за разноските.

Извън съмнение е, че причината за подаването на исковата молба по чл. 3 от ЗУТОССР е извънпроцесуалното поведение на ответника, следователно не е налице първата от предпоставките на цитираната норма. Втората предпоставка, освен че е кумулативно предвидена /а при поставяне на законовите изисквания в условия на едновременност - щом не е налице едната, е без значение наличието на другата предпоставка/, не може да се приеме и че е осъществена надлежно. Фактът, че ответникът е представил пред съда документи, установяващи частичната основателност на претенцията, само подчертава ефекта на извънсъдебната му неохота да съдейства на страната вън от условията на исковия процес, освен това производството е било прекратено по отношение на този период, тъй като ищцата своевременно е десезирала съда с искането си в тази част. Също така не може да се приеме за признание на иск по смисъла на ГПК изявлението на процесуалния представител на ответника, направено едва след приключване на съдебното дирене – в защитата по същество, че „…с оглед събраните доказателства… считам, че ищцата безспорно е полагала труд през процесния период, поради което считам иска за основателен и моля да го уважите.“  На последно място следва да се посочи, че съдът е присъдил, предвид частичното уважаване на иска, в останалата за разглеждане част, частично разноски на ищцата, пропорционално на уважената част от претенцията.

Така, в обобщение – първоинстанционният съд е приложил правилно законовите разпоредби, уреждащи отношенията по повод направените по делото разноски и правилно е отказал да уважи молбата по чл. 248, подадена от ответника.

Поради това настоящата частна жалба се явява неоснователна и не следва да се уважава. Атакуваното определение следва да бъде потвърдено.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение  от 18.11.2013г. по гр.д. № 79/13г. по описа на СлРС като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

Определението подлежи на  касационно обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: