О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

Гр. Сливен, 06.02.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на шести февруари през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз. ч. гр.д. № 40 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

Депозирана е частна жалба от Г.А.П. срещу разпореждане от 10.10.2013г. постановено по гр.д. № 2881/2013г. на СлРС, с което е прекратено като недопустимо производството по делото на осн. чл.130 от ГПК.

Частния жалбоподател твърди, че с искова молба вх. № 16050/12.08.2013г. по описа на РС – Сливен е предявен установителен иск в указания от съда едномесечен срок, съгласно чл. 415 от ГПК. Поради непредставяне на доказателства за това, издадената заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 2301/2013г. на СлРС била обезсилена с определение № 2339/09.09.2013г. С писмена молба вх. № 17844/17.09.2013г. частния жалбоподател представил по ч.гр.д. № 2301/2013г. на СлРС препис от исковата молба и копие от вносна бележка за платена държавна такса.

При разглеждане на исковата молба, образувана в гр.д. № 2881/2013г. на СлРС, съдът констатирал, че заповедта за изпълнение е обезсилена и прекратил с атакуваното определение производството по делото, поради липса на правен интерес за ищцата от водене на установителното производство.

Частния жалбоподател твърди, че за него е налице правен интерес, предвид депозирана молба за изменение на иска в осъдителен такъв. Моли атакуваното разпореждане да бъде отменено и възстановена висящността на спора.

След анализ на изложеното в жалбата и приложените писмени доказателства по гр.д. № 2881/2013г. на СлРС и ч.гр.д. № 2301/2013г. на СлРС, настоящия въззивен съд намира за установено следното :

Пред СлРС по заявление на частния жалбоподател е образувано заповедно производство ч.гр.д. № 2301/2013г. Искането е уважено и издадена заповед за изпълнение № 1357/01.07.2013г. След постъпило възражение от длъжника, с разпореждане от 08.07.2013г. съдът е указал на заявителя възможността да предяви иск за установяване на вземането си. Заявителят изпълнил указанията на съда в срок и предявил искова молба вх. № 16050/12.08.2013г. по описа на РС – Сливен. Тъй като не е представител доказателства за това по ч.гр.д. № 2301/2013г. на СлРС с определение № 2339/09.09.2013г. е обезсилена заповедта за изпълнение. Определението не е обжалвано от страните и влязло в законна сила.

Имайки предвид, че заповедта за изпълнение е обезсилена, СлРС е приел, че за ищеца липсва правен интерес от установяване на вземането и с Разпореждане от 10.10.2013г. прекратил като недопустимо гр.д. № 2881/2013г. на СлРС. Разпореждането е редовно съобщено на 14.10.2013г. В срока за обжалване – на 21.10.2013г. е постъпила молба за изменение на иска от установителен в осъдителен такъв по реда на чл. 214, ал.1 от ГПК.

На 21.10.2013г. е депозирана и разглежданата частна жалба.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

Частната жалба е депозирана в законоустановения срок от лице, което има правен интерес от обжалването срещу съдебен акт, който подлежи на инстанционен контрол, поради което се явява допустима.

Разгледана по същество се явява основателна.

Изхождайки от задължението на съда да вземе предвид всички настъпили факти и обстоятелства при постановяване на съдебния акт, въззивния съд приема, че за ищеца – частен жалбоподател е налице правен интерес от водене на производството по гр.д. № 2881/2013г. на СлРС. Предвид това, че заповедта за изпълнение е обезсилена, същия е депозирал молба за изменение на предявеният иск от установителен към осъдителен такъв по реда на чл. 214, ал.1 от ГПК. Избраният път за защита ще удовлетвори в  пълна степен интересите на ищеца. По този начин, след доплащане на държавната такса до размер на 4%, производството следва да продължи при администриране на посочената молба.

Предвид горното атакуваното разпореждане следва да бъде отменено и делото върнато на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия въззивен съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ от 10.10.2013г., с което е прекратено производството по гр.д. № 2881/2013г. на СлРС.

 

Връща делото за продължаване на производството.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :