ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

29.01.2014 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на двадесет и девети януари...……………………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  50 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на „Пластхим –Т“ АД, ЕИК 124000839, чрез пълномощника му адвокат С.Й. против Разпореждане № 1624 от 13.12.2013г. по ч.гр.д.№ 4149/13 на Районен съд – Сливен, с което е върната частна жалба вх.№ 23088/19.11.2013г. по същото дело поради неотстраняване в срок на нередовностите на жалбата. Счита постановеното разпореждане за неправилно, тъй като СлРС неправилно е приел че дължимата по частната жалба такса е в размер на ½ от интереса по делото. Счита че дължи д.т. в  размер на 15 лв. Моли съда да постанови определение, с което отмени разпореждането и върне далото за администриране на частната жалба.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

Производството по ч. гр.д.№ 4149/13 на СлРС е образувано по заявление на „Пластхим –Т“ АД срещу  „Принтекспрес“ ЕООД с правно основание чл. 410 от ГПК и с материален интерес 43 891,18лв. С Разпореждане № 13848/01.11.2013г. , СлРС е отхвърлил заявлението, като неоснователно.

Подадена е в срок частна жалба вх.№ 23088/19.11.2013г, с която се обжалва постановеното разпореждане за отхвърляне на заявлението. С Разпореждане от 20.11.2013г., частната жалба е оставена без движение за довнасяне на д.т. по сметка на СлРС в размер на 424 лв.(представено е бордеро за внесени 15 лв. по сметка на СлОС).  В дадения срок, заявителя не е внесъл дължимата такса.

С атакуваното разпореждане от 13.12.2013г., СлРС, след като е констатирал че честната жалба е нередовна (не е внесена дължимата д.т.) е върнал същата на подателя й.

Разпореждането е законосъобразно.

Неоснователно е поддържаното от частния жалбоподател становище, че по подадената от него частна жалба срещу първоинстанционното разпореждане по чл. 410 ГПК се дължи такса в размер на 15 лв. съгласно чл. 19 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, а не в указания от съда размер общо 439 лв., определен съобразно чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 12, т. 2 от същата тарифа. Правилно първоинстанционният съд е преценил, че дължима в случая е именно пропорционалната такса. Този извод следва категорично от систематичното тълкуване на цитираните разпоредби от Тарифата. Предвид обстоятелството, че дължимата държавна такса по заявленията за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, в т. ч. и заповед за незабавно изпълнение, е предмет на изрична регламентация /чл. 12/, то при обжалването на постановените от съда актове по тези заявления приложима е разпоредбата на чл. 18, ал. 1, а не разпоредбата на чл. 19, в какъвто смисъл са твърденията на частния жалбоподател. Простата такса по чл. 19 е дължима само за случаите, за които в Тарифата няма конкретно предвидени такси. Ето защо, като е приел за дължима държавна такса на база обжалвания интерес, СлРС не е допуснал нарушение на Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс и следователно постановеното от него разпореждане е законосъобразно. В този смисъл е и постоянната практика на ВКС  в Определение № 741/19.12.2009г. по ч.т.д.№ 846/2009г. на ВКС, II т.о.; Определение № 540/18.09.2009г. по ч.т.д.№ 277/2009г. на ВКС, II т.о.

Предвид изложеното следва да бъде оставена без уважение частната жалба.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

                     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Пластхим –Т“ АД, ЕИК 124000839, чрез пълномощника му адвокат С.Й. против Разпореждане № 1624 от 13.12.2013г. по ч.гр.д.№ 4149/13 на Районен съд – Сливен, с което е върната частна жалба вх.№ 23088/19.11.2013г. по същото дело поради неотстраняване в срок на нередовностите на жалбата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС, в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: