ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                    

Гр. Сливен, 05.02.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на  пети февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 58 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалбата на Д.Г.А. и И.И.А. срещу постановлението на ДСИ при РС - Сливен по и.д. № 451/12г., с което им е наложена глоба в размер на по 150 лв. за всяка от тях, заради неизпълнение на задължение да уведомят ДСИ за прекратяването на трудовото правоотношение на длъжницата – С.Г.Д., с оглед наложен запор върху трудовото й възнаграждение.

Въз основа на така установения предмет на жалбата съдът намира, че реда за разглеждането й не е този по глава ХХХІХ – „Обжалване действията на съдебния изпълнител“ – подадени от страните в изпълнителното производство и от трети лица в хипотезата на чл. 435, ал. 4 от ГПК – „само, когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движими вещи, се намират във владението на това лице“.

Жалбата е подадена от трети лица, а правното основание за налагане на глобата с обжалваното постановление е чл. 512, ал. 6 от ГПК, която не предвижда специален ред.

Постановленията на съдебния изпълнител, с които налага глоба на трети лица, подлежат на обжалване пред районния съд съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 2 от ГПК, поради което производството следва да се прекрати и делото да се изпрати за разглеждане пред компетентния районен съд – РС – Сливен.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 58/2014г. по описа на ОС – гр. Сливен и ИЗПРАЩА делото за разглеждане на компетентния РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН!

 

Определението подлежи на обжалване от жалбоподателите с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – гр. Бургас!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ: