ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

21.02.2014 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на двадесет и първи февруари...……………………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  61 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на Н.Р.О. против Определение № 27 от 14.01.2014г. по гр.д.№ 751/13 на Районен съд – Нова Загора, с което е прекратено производството, като недопустимо. В жалбата си твърди че съдът незаконосъобразно е приел за недопустимо искането на молителката за установяване по съдебен ред факта на раждане на детето и А.Н.О., роден в Република Гърция на 18.06.2011г. Съдът е приел, че за нея съществува възможност да се снабди с акт за раждане на детето си от компетентните органи на чуждата държава, позовавайки се на постъпилия по делото писмен отговор от МВнР на РБ, Дирекция „Консулски отношения", като този извод съдът е извлякъл при неправилно интерпретиране на посоченото в отговора. На стр. 3 от писмения отговор на МВнР на РБ, Дирекция „Консулски отношения" било посочено, че към момента съществуват два варианта за законоустановени действия пред гръцките власти, а именно: 1.лично явяване на родител или 2. явяване на упълномощено лице. Счита че тези два варианта касаят процедурата по „избор на име на детето" и при хипотезата „че лицето се е снабдило с гръцки акт за раждане, но не е упражнило правото на избор на име".

Фактът на раждането бил настъпил в чужбина на 18.06.2011г. Раждането на детето не било заявено от нея тогава и не бил съставен акт за раждане.

Съгл. разпоредбата на чл. 548 от ГПК, при установяване на факти, настъпили в чужбина, тяхното установяване може да стане по съдебен ред, само ако бъде доказано, че молителят не може да се снабди с необходимия документ или заместващо го удостоверение от органите на чуждата държава, като доказването на тези обстоятелства става по няколко начина, алтернативно изброени в чл. 548, изр. 2 от ГПК. В една от хипотезите е посочено, че доказването става с удостоверение от МВнР, че няма възможност да се отправи такова искане до чуждата държава. Счита че постъпилият по делото писмен отговор от МВнР на РБ, Дирекция „Консулски отношения", съдържа точно такова твърдение. По изложените съображения моли съда да отмени определението за прекратяване и върне делото на НзРС за продължаване на производството.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна.

Н.Р.О. е подала до НзРС молба, с която е поискала да бъде признат по отношение на Община Нова Загора факта на раждане на детето А. родено от нея на ***г. в гр. Халкида, Република Гърция. В молбата твърди че след неговото раждане не му бил съставен акт за раждане от Гръцките власти. Било им издадено само Удостоверение за изписване № 574471/23.06.2011г. То било представено в Община Нова Загора, но въз основа на него органа по гражданската регистрация отказал издаването на акт за раждане на детето А..

По искане на молителката е отправено запитване до МВнР, Дирекция „Консулски отношения“.  В представения по делото отговор изх.№ КОА 23-00-1/03.01.2014г. е посочено, че не може да бъде изискано по дипломатически път акт за раждане на детето. Обяснена е подробно процедурата по избор на име на детето, за която е необходимо личното присъствие на родителя или негов пълномощник.

Въз основа на представеното писмо, НзРС е преценил че за молителката съществува възможност да се снабди с акт за раждане от съответния компетентен орган в Република Гърция, поради което е приел че производството по настоящото дело е недопустима и го е прекратил. 

Определението следва да бъде отменено.

Предпоставките за допустимост на производството с правно основание чл. 542 от ГПК за установяване по съдебен ред на факти настъпили в чужбина са: ако бъде доказано, че молителят не може да се снабди с необходимия му документ или със заместващото го удостоверяване от органите на държавата, на чиято територия е настъпил фактът. Доказването на тази пречка става с документи, издадени от компетентните органи на чуждата държава, или с удостоверение на Министерството на външните работи, че органите на чуждата държава са отказали да разгледат молбата на заинтересованото лице или че няма възможност да се отправи такова искане.

От представените доказателства (писмо от МВнР, Дирекция „Консулски отношения“) не може да бъде направен извод, че молителката може да се снабди с удостоверение за раждане на детето си в РГърция. В посоченото писмо не е уточнен срок в който се заявява пред компетентните органи факта на раждане и срока за издаване на акт зараждане (съответно удостоверение) и какъв е реда за установяването му след изтичането на този срок. Това обстоятелство също може да бъде установено с удостоверение от МВнР.

С оглед изложеното производството е неправилно прекратено, без да е установено от съда дали са налице предпоставките за развитие на производство по установяване на факти. За установяването на тези предпоставки съдът е длъжен да следи служебно и служебно да събира доказателства при необходимост – чл. 533 от ГПК.

С оглед изложеното, обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато на НзРС за продължаване на съдопроизводствените действия, съобразно мотивите на настоящото определение.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

                     ОТМЕНЯ Определение № 27 от 14.01.2014г. по гр.д.№ 751/13 на Районен съд – Нова Загора, с което е прекратено производството, като недопустимо.

                     Връща делото на НзРС за продължаване на производството.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: