О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 31.01.2014г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:    МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова гражданско дело №62 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

            Образувано по жалба на длъжника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп”, гр.София срещу отказ на ЧСИ М.М., рег.№768 и район на действие СлОС да намали адвокатски хонорар, посочен в Покана за доброволно изпълнение по изп. дело №20137680400750 по нейния опис.

В жалбата си жалбоподателят твърди, че с възъражение изх.№П-01425/16.12.2013г. изразили несъгласието си срещу адвокатския хонорар по изп. дело в размер на 2500лв., поради прекомерност, несъответстващ на правната и фактическа сложност на делото. Счита, че същият следва да бъде намален на основание чл.78, ал.5 от ГПК до минимално дължимия по Наредба №1/2004г. Излага подробни съображения защо счита хонорара за прекомерен. Моли съда да постанови определение, с което да намали размера на приетия по изп. дело адвокатски хонорар до сумата от 100лв. за образуване на изп. дело и да остави без уважение претенцията за заплащане на адвокатски хонорар за горницата над 100лв. до пълния предявен размер от 2500лв., като неоснователна.

По делото е постъпило писмено възражение от взискателя Р.Х.М. чрез пълномощника адв.К., който намират жалбата за неоснователна и моли съда да я остави без уважение.

            Към жалбата ЧСИ М. е приложила становище, което обаче съдържа изброяване на хронологически извършени действия по делото и постъпили молба без да е изложила мотиви по обжалваното действие по смисъла на чл.436, ал.3 от ГПК. ЧСИ М. не е дала указания и не е събрала дължимата за обжалването държавна такса.

            След като се запозна с представения от ЧСИ М. препис от изпълнителното дело, съдът констатира, че съдебния изпълнител е сезиран с нарочно възражение по чл.78, ал.5 от ГПК, вх.№07194/19.12.2013г., по което ЧСИ М. не се е произнесла. Длъжникът изрично е посочил във възражението си, че го отправя до нея и я моли да намали размера на приетия адвокатски хонорар на пълномощника на взискателя, поради прекомерност и едва в случай на отказ от нейна страна – да администрира и изпрати до СлОС приложената жалба.

            ЧСИ М. въобще не е разгледала и не се е произнесла по отправеното до нея нарочно искане по чл.78, ал.5 от ГПК, а е изпратила до СлОС жалба, която към момента се явява предсрочно подадена. Жалбоподателят изрично е посочил, че жалбата следва да се администрира и изпрати до съда, само в случай, че ЧСИ М. не уважи искането му по чл.78, ал.5 от ГПК и постанови отказ. Тази жалба е обусловена от нарочно произнасяне по надлежно направено възражение до ЧСИ М., каквото не е налице и е преждевременна.  Съдебния изпълнител не е следвало да администрира жалбата преди да се произнесе по отправеното до него искане.

            Поради това съдът намира, че следва да прекрати производството по делото и да върне същото на ЧСИ М. за произнасяне с нарочен акт по възражението на длъжника по чл.78, ал.5 от ГПК, вх.№07194/19.12.2013г. по нейния опис. Едва след произнасянето и надлежното връчване на акта на страните, съобразявайки искането на длъжника и евентуалното поддържане на жалбата, следва да се окомплектова жалбата, като задължително се събере дължимата държавна такса и съдебния изпълнител изложи мотиви по обжалваното действие по смисъла на чл.436, ал.3 от ГПК, а не изброяване на фактически действия.

С оглед на изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№62/2014г. по описа на  Сливенски окръжен съд.

 

            ВРЪЩА изп. дело №20137680400750 по описа на ЧСИ М.М., рег.№768 и район на действие СлОС за произнасяне с нарочен акт по възражението на длъжника ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп”, гр.София по чл.78, ал.5 от ГПК, вх.№07194/19.12.2013г. по нейния опис.

 

            Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Бургаски апелативен съд.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                            2.