ОПРЕДЕЛЕНИЕ№                                             

Гр. Сливен, 15.04.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на  петнадесети април година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

като се запозна с докладваното ч.гр.д.№ 71 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по частна жалба на основание чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК във вр. с чл. 121 от ГПК.

В частната жалба – подадена от М.Г.Н. се поддържа, че обжалваното определение № 835 от 08.12.2013г., с което е прекратено производстовто по гр.д. № 629/13г. на РС – Сливен и делото е изпратено за разглеждане от Окръжен съд – Сливен е неправилно.

Изпращането на делото по подсъдност на Окръжен съд – Сливен е мотивирано с оглед цената на имота по договора – предмет на предявения иск. Поддържа се, че така постановеното определение не е правилно, т.к. реалната цена на имота е под 25000лв.

Иска се въззивният съд, след като издаде удостоверение за снабдяване с данъчна оценка на процесния имот да постанови определение, с което да отмени обжалваното с произтичащите от това законни последици.

Съдът като намери, че частната жалба е допустима, като подадена срещу определение, за което изрично в закона – чл. 121 от ГПК, е посочено, че подлежи на обжалване, частната жалба е подадена от активно легитимирана страна при наличие на правен интерес и е спазен преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 от ГПК, за да се произнесе по основателността на частната жалба съобрази следното:

Производството по гр.д. № 629/2014г. на РС – Сливен е образувано по подадената от частната жалбоподателка – М.Г.Н., искова молба, с която предявява против „АГРИ МИЛК“ ЕООД обективно съединени в условията на евентуалност искове за нищожност на договор за прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот и за заплащане на неплатената от ответното дружество като купувач и неполучена от продавача част от цената по същия договор в размер на 18000лв.

Предмет на предявените искове съответно са съществуването – валидността на договор обективиран с н.а. № 49, т. І, рег. № 689, д. № 39/15.03.2010г. на Нотариус с рег. № 163 В.И. с район на действие – РС – гр. Нова Загора за продажбата на недвижим по КВС, представляващ масивна стопанска сграда – „Краварник“ и прилежащото му „Родилно отделение“, без земята върху която е построен - имот с № 0128036, находящ се в гр. Нова Загора, УПИ І в кв. 5 по ПУП на гр. Нова Загора,  с цена по същия договор в размер на 20 850лв., чиято данъчна оценка към момента на сключване на договора – 15.03.2010г., е била 20 814лв.

Към момента на подаване на исковата молба данъчната оценка – видно от приложеното към нея удостоверение от 26.09.2013г., е в размер на 35069.70лв.

Видно от представеното удостоверение за данъчна оценка относно същия имот, находящ се в имот с № 0128036, находящ се в гр. Нова Загора, УПИ І в кв. 5 по ПУП на гр. Нова Загора, същата към 10.04.2014г. е в размер на 35069.70лв.

Въз основа на така установеното от фактическа страна съдът намира, че частната жалба е неоснователна.

Съгласно чл. 104, т. 4 от ГПК на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански и търговски дела с размер на цената на предявения иск над 25000лв.

Цената на предявения ски относно съществуването на договора за продажба на недвижимия имот съгласно чл. 69, т. 4 във вр. с т. 2 от ГПК, т.к. се касае за договор с предмет – правото на собственост върху недвижим имот, е данъчната оценка, а ако няма такава – пазарната оценка на имота.

В случая данъчната оценка на недвижимия имот, удостоверена към момента на сключване на процесния договор – 15.03.2010г. е под 25000лв., но за определяне цената на предявения иск е релевантна данъчната оценка към момента на подаване на исковата молба.

Исковата молба е била подадена на 07.10.2013г., към който момент, както и към настоящия момент, данъчната оценка е в размер на 35069.70лв.

При наличие на данъчна оценка цената на предявения иск се определя съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 във вр. с т. 2 от ГПК съобразно удостоверяването за данъчна оценка, а не по пазарната цена на недвижимия имот – определена по реда на чл. 195 от ГПК, която има значение за определяне цената на предявения иск, съответно и на неговата родова подсъдност по чл. 104, т. 4 от ГПК само при липса на данъчна оценка.

Предвид гореизложеното, частната жалба е неоснователна и обжалваното определение следва да се потвърди.

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 835 от 08.12.2013г., с което е прекратено производството по гр.д. № 629/13г. на РС – Сливен като правилно и законосъобразно.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС на РБ!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            

ЧЛЕНОВЕ: 1.                      

                                

  

                       2.