О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 07.02.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,  гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 74 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

      

Производството е по частна жалба подадена от  Е.К.т. ***, чрез пълномощника й адв. С.К. от САК против определение № 29/15.01.2014 г., постановено по гр. д. № 326/2013 г. на НЗРС, с което е отхвърлена молбата й за допускане на обезпечение чрез налагане на запор върху движими вещи като неоснователна. В жалбата се твърди, че посочените в молбата вещи са придобити по време на брака, а ответникът по делото е изнесъл част от покъщнината.  Подадената в хода на производството молба е имала за цел да бъде извършен опис на движимите вещи и да се установи тяхното съществуване с оглед поведението на ответника. Определението се явява безсмислено , тъй като преграждало пътя за установяване на фактите и обезсмисля търсената защита. Освен това съдията не е образувал отделно обезпечително производство, а бил приобщил молбата към делбеното такова. Твърди се, че определението е неправилно и се иска неговата отмяна като бъде постановено допускането на исканото обезпечение.

С определение № 29/15.01.2014 г. по гр. д. № 326/2013 г. по описа на НЗРС е отхвърлена молбата на ищцата в производството за допускане на обезпечение чрез налагане на запор на движими вещши. Съдът е преценил, че делото е образувано за делба на недвижим имот и движими вещи и към момента на депозиране на молбата за исканото обезпечение производството е било приключено с решение на първоинстанционния съд, с което искът в частта му за делба на движимите вещи е отхвърлен. Към молбата не са представени нови доказателства различни от тези , събрани в хода на съдебното производство, поради което съдът е преценил , че не се установяват предпоставките за допускане на обезпечението, а именно обезпечителна нужда, вероятна основателност на иска и съответствие между иска и обезпечителната мярка.

Настоящата инстанция споделя изводите на районния съд доведи до постановяване на атакуваното определение. На първо място и към частната жалба не са представени някакви нови доказателства, които да обосновават необходимостта от обезпечителна нужда. Наведените в жалбата твърдения, че не било образувано отделно обезпечително производство са незаконосъобразни, тъй като в случая не се е искало обезпечаване на бъдещ иска,, а е поискано обезпечение в хода на висящо производство, така както е предвидено в хипотезата на чл. 389 ал. 1 от ГПК.  Към момента на подаване на молбата първоинстанционният съд е постановил решение, с което е отхвърлил иска за делба на движими вещи, поради което за този съд действително не е налице обезпечителна нужда, а искът не се явява основателен.  В жалбата се акцентира на направената констатация,че искането за налагане на обезпечение се явява голословно, но видно от молбата пред първоинстанционния съд и частната жалба не са релевирани други убедителни писмени доказателства, които по някакъв начин да опровергават констатациите на районния съд.  Ето защо частната жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба подадена от  Е.К.Т. ***, чрез пълномощника й адв. С.К. от САК против определение № 29/15.01.2014 г., постановено по гр. д. № 326/2013 г. на НЗРС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: