О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 06.02.2014 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                              СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 76 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е отхвърлена молба за издаване на обратен изпълнителен лист по реда на чл. 241 ал. 3 от ГПК /отм./

В нея частната жалбоподателка заявява, че определението е незаконосъобразно и иска то да бъде отменено. заявява, че съдът е обвързан от СПН, която отрича материалното правоотношение между страните, с решение на ВКС от 2004г. било отречено изпълняемото право, а то обуславяло допустимостта на изпълнителния процес. В случая изпълнителен процес бил недопустим. Ревандикационният иск бил иск на невладеещ собственик срещу владеещ несобственик, липсата на една от трите изискуеми предпоставки води до отхвърляне на иска като неоснователен. Твърди, че по отношение на ответниците във втория абзац ищцата не е доказала втората предпоставка – владение, а по отношение на лицата в третия абзац не е доказана главната предпоставка – собственост, поради което искът е отхвърлен. Липсвала процесуална легитимация и няма формирана СПН.

Насрещната страна не е подала в срок писмен отговор.

Въззивният съд намира частната жалба за допустима, но неоснователна, поради което следва да я отхвърли.

Настоящият въззивен състав счита, че не са налице условията за издаване на обратен изпълнителен лист по реда на чл. 241 ал. 3 от ГПК /отм./

Законовият текст ясно и еднозначно очертава хипотезата, при която може да се издаде такъв – когато е допуснато предварително изпълнение на невлязло в сила решение и е извършено принудително изпълнение, в полза на длъжника се издава срещу взискателя изпълнителен лист за връщане на сумите или вещите, получени въз основа на това изпълнение, само когато искът бъде отхвърлен с влязло в сила решение.

В случая липсва съвпадение между фактическото положение с предписаното от правната норма. Изпълнителният лист е издаден в полза на ищцата Д.Т. против частната жалбоподателка  Р.С. и съпруга й С.С. за предаване владението на недвижим имот, подробно описан в диспозитива на съдебното решение и възпроизведен точно в изпълнителния титул. Това решение е влязло в сила, с него са отхвърлени ревандикационните искове за същия имот на ищцата против други трима ответници, което не рефлектира върху установените правоотношения между нея и Р.С. и С.С.. Те са напълно уредени с влязлото в сила съдебно решение, изпълнителният лист е издаден в пълно съответствие с него /няма допускане на предварително изпълнение/ и промяна в това правно положение не е настъпила в рамките на този спор.

Поради това искането за издаване на обратен изпълнителен лист е неоснователно и не следва да се уважава.

Като е достигнал до идентични правни изводи, първоинстанционният съд е постановил безпорочен и правилен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

 

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 08.01.2014г. по гр.д. № 400/1999г. на СлРС, като  ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: