ОПРЕДЕЛЕНИЕ    

гр. Сливен, 21.02.2014г.

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д. № 90 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по частната жалба подадена на основание чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК и подлежи на разглеждане по реда на чл. 278 от ЕПК

„Банка ДСК" ЕАД - гр. София (Банката) чрез надлежен пълномощник по чл. 32 т.З от ГПК - гл.юр.к. Р.И.Г., обжалва определение от 12.12.2013г. по ч.гр.д. № 610/2013 г. по описа на РС - Нова Загора, с което е обезсилена заповед за изпълнение на парично задължение и делото по заявлението за издаването й е прекратено.

В частната жалба се навеждат доводи за неправилност на определението, при постановяването на което първоинстанционния съд е изходил от обстоятелството, че кредитополучателя по договора за кредит с банката е починал както към момента на издаване на заповедта за изпълнение, така и към момента на подаване на заявлението за издаването й. Неправилността произтича от това, че както в заявлението, така и в заповедта за изпълнение като длъжници са посочени наследниците на починалия кредитополучател, а не той самия. Банката е сключила договор за кредит за текущо потребление с В. И. П. на 09.11.2011г. в размер на 2000лв., който съгласно чл. 19.2 от договора поради преустановяване на плащанията е станал предсрочно изискуем.

Предвид изложеното се иска от въззивния съд да отмени обжалваното определение.

Частната жалба е допустима - подадена е в рамките на преклузивния срок срещу определение съгласно чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК, преграждащо по нататъшното развитие на делото.

Производството по ч.гр.д. № 610/2013г. на РС - Нова Загора е образувано по заявление на „Банка ДСК" ЕАД за издаване на заповед за изпълнение на парични задължения срещу длъжници - И.С.П., К.В.Н., Г.В.И., Г.В.И. и А.В.И. в качеството им на наследници на В. И. П. за задълженията на техния наследодател по договор за кредит от 09.11.2011г. Въз основа на заявлението е била издадена така поисканата, заповед за изпълнения срещу всеки то посочените наследници на кредитополучателя.

След невъзможност да бъдат намерени на посочените адреси, съдът е постановил обжалваното определение, с което е приел, че заповедта за изпълнение е издадена срещу лице, което е починало към момента на подаване на заявлението за издаването й и се е позовал на съдебна практика опр. № 325/07.11.201 Зг. по т.д. № 4000/2013г. на I т.о. на ВКС, в което, по повод молба за отмяна на заповед за изпълнение на парично задължение - издадена срещу починало към момента на подаване на заявлението лице, съдът е приел, че въпреки не правилното издаване, не е налице правен интерес за наследника, който не е адресат на заповедта.

Въз основа на така установеното се налага от правна страна извода, че частната жалба е основателна и следва да се уважи.


Принципно правилното становище, че е неправилно издаването на заповед за изпълнение срещу лице, което е починало към момента на подаване на заявлението, в случая е приложено неправилно.

Както в заявлението на „Банка ДСК" ЕАД за издаване на заповед за парично задължение, произтичащо от договора за кредит от 09.11.2011г. така и в заповедта за изпълнение не е посочен кредитополучателя - В. И. П., както неправилно е възприел съда, а са посочени неговите наследници, които отговарят съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗН за задълженията, с които е обременено наследството на техния наследодател.

Правилно в заявлението с посочени наследниците на кредитополучателя В. И. П., които с оглед възрастта си са дееспособни, извън което всички останали въпроси, касаещи тяхната отговорност не подлежат на разглеждане в рамките на заповедното производство. Следователно и при наличие на останалите предпоставки на чл. 411 от ГПК заповедта за изпълнение е издадена правилно и не са налице посочените в обжалваното определение основания за обезсилването й.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение от 12.12.2013г. по ч.гр.д. № 610/2013г. по описа на Районен съд - Нова Загора, с което е обезсилена издадената по същото дело заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК и производството е било прекратено.


ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по него. Определението не подлежи на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                    ЧЛЕНОВЕ:!.