ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

25.02.2014 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на двадесет и пети февруари...……………………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  98 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на „Алгънс“ ЕООД против Определение № 2997 от 11.11.2013г. по ч.гр.д.№ 4321/13 на Районен съд – Сливен, с което е допуснато обезпечение на бъдещия иск на молителя „Насико – 13“ЕООД и наложен запор на банковите му сметки, както и да обезсили издадената по това дело Обезпечителна заповед от 25.11.2013 г. Счита че бъдещият иск на молителя нито е вероятно основателен, нито е подкрепен с убедителни писмени доказателства. Между тях не съществували облигационни отношения, по силата на които да е възлагал или да е приемал претендираната като извършена от молителя работа - СМР.  Негов представител не е подписвал акт образец 19, нито проформа фактура, нито договор с молителя, поради което преценката на вероятната основателност на иска се прави само по твърдения на молителя, които не са верни. Счита че молителя не представя убудителни писмени доказателства в подкрепа на твърденията си. Представената проформа фактура не отговаря на изискванията за счетоводен документ, т. к. не е истинска фактура, отразена в съответните регистри. Същата нито е подписана от предишния управител Ю.Н., нито от лицето посочено като пълномощник Д.Д.. Обезпечителната мярка - запор на банковите сметки е неподходяща, т. к. блокира търговската дейност на дружеството и същата е допусната без гаранция.

            Моли съда да постанови определение, с което отмени обжалваното определение на СлРС, като неправилно и незаконосъобразно.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

 

 

 

СлРС е бил сезиран с молба от „Насико – 13“ЕООД за допускане на обезпечение на бъдещ иск, който ще предяви срещу „Алгънс“ ЕООД с правно основание чл. 79 ал.1 от ЗЗД и цена 9 937,08лв., представляваща неизпълнено задължение за заплащане на извършени СМР. С молбата е представил Договор от 18.10.2011г. между страните, подписан от представителите им по закон; протоколи образец № 19, подписани за „изпълнител“ от лицето Д.М., 5 бр. фактури и проформа фактура за за сумата 9 937,08лв., КСС на тази стойност и доказателства за извършени банкови преводи за суми по сметката на молителя от „Алгънс“ ЕООД, като основание са посочени изброени проформа фактури.

От представените писмени доказателства, СлРС е направил извод за допустимост и вероятна основателност на иска, но въпреки това е преценил че следва да допусне обезпечение при парична гаранция в размер на 2 000лв.

Настоящата инстанция намира изводите на СлРС за допустимостта и вероятната основателност на иска за правилни и законосъобразни. Представените писмени доказателства са достатъчни за да бъде направен извод за съществуването на търговски взаимоотношения между страните и  за наличие на задължение в посочения размер. Въпреки това, правилно, СлРС е постановил и внасянето на парична гаранция в подходящ размер. Възраженията на жалбоподателя за липса на представителна власт на лицето, подписало документите, подлежат на доказване в исковото производство.

С оглед изложените съображения, следва да бъде оставена без уважение частната жалба.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Алгънс“ ЕООД, ЕИК 20053119,1 със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „Б." № *, Ет.*, ап. *, представлявано от управителя А.Л.Д.  против Определение № 2997 от 11.11.2013г. по ч.гр.д.№ 4321/13 на Районен съд – Сливен, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: