О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

   гр. Сливен, 11. 02.2014 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ                         СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  М. Сандулов ч. гр. д. N 99 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

        Производството е по частна жалба, подадена от пълномощника на ищцата адв. Н.П., против разпореждане от 27.11.2013г. по гр.д. № 6195/13г. на СлРС, с което е върната като просрочена подадената от страната насрещна въззивна жалба.

        В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно. Излагат се съображения, свързани с връчването на подадената от ответника въззивна жалба, нейното администриране и връчване на процесуалния представител на ищцата. Така се достига до крайния извод, че насрещната въззивна жалба е подадена в законовия срок и се иска отмяна на атакуваното разпореждане.

   От фактическа страна е установено, че въззивната жалба е била връчена на пълномощника – адв. Н. П. на 13.11.2013г. На 26.11.2013г. в деловодството на районния съд е била заведена подадена от пълномощника насрещна въззивна жалба.

 Съгласно чл.263 ал.1 от ГПК след като приеме въззивната жалба, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в двуседмичен срок от получаването им може да подаде отговор на жалбата.  В срока за отговор насрещната страна може да подаде насрещна въззивна жалба. Насрещната въззивна жалба трябва да отговаря на изискванията за въззивна жалба – ал.2 на чл.263. С оглед на тези законови разпоредби е несъмнено, че в настоящия случай подаването на насрещна въззивна жалба е своевременно и разпореждането за нейното връчване като просрочена е неправилно, поради което следва да бъде отменено.

С оглед на изложеното, съдът

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ  разпореждане от 27.11.2013г. по гр.д. № 6195/13г. на СлРС, с което е върната като просрочена подадената от страна насрещна въззивна жалба като неправилно и незаконосъобразно.

 Връща делото на Сливенския районен съд за изпълнение на процедурата по чл.263 ал.3 от ГПК.

Определението не подлежи на обжалване.

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: