О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 20.02.2014г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                  

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:          МАРИЯ БЛЕЦОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№116 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба, подадена от „Асфа“ ООД, гр.Стара Загора чрез пълномощника адв.Г.М. *** против протоколно определение от 29.01.2014г. на Сливенски районен съд, постановено по гр.д.№1281/2013г. по описа на съда, с което е оставено без уважение искането на адв.М. за отвод на съдията-докладчик.

            Пълномощникът на дружеството жалбоподател – адв.М. посочва, че заради поведението на съдията-докладчик в проведеното открито съдебно заседание, което спрямо него било явно селективно, предубедено и заядливо, поискал отвод на същия. При излагане на мотивите, с които съдията отказал да се отведе, продължил с обидния тон. Счита, че съдията-докладчик Светиева с поведението си е нарушила Кодекса за етично поведение на българските магистрати, чл.150, ал.2 от ГПК и чл.29 от Закона за адвокатурата. Посочва, че същия съдия-докладчик се е отвела по друго дело със същата страна – „Асфа“ ООД, поради факта, че съпругът й от същото населено място, от което е ответницата по това дело, а по настоящото дело на това обстоятелство не си е направила сама отвод. Моли съда да отмени посоченото протоколно определение и да постанови друго такова, с което да уважи искането му за отвод на този съдебен състав на СлРС.

            Препис от частната жалба е връчен редовно на другите страни – М. С. Х. и И.К.Х., които в  законоустановения срок са депозирали писмен отговор чрез пълномощника си адв.Д.. С отговора адв. Д. посочва, че частната жалба е процесуално недопустима, поради което производството по делото следва да се прекрати. Евентуално, в случай, че съдът я намери за допустима, посочва, че е неоснователна и моли съда да я остави без уважение, тъй като не са налице предпоставките по чл.22, ал.1, т.1- т.6 от ГПК.

            Съдът намира подадената частна жалба за недопустима.

            С оглед изложените в частната жалба съображения и направеното с нея искане, съдът констатира, че с нея се атакува отказ на съдия-докладчик по конкретно дело да се отведе от разглеждане на делото по повод направено от страна нарочно искане за отвод.

            Съгласно разпоредбата на чл.274, ал.1 от ГПК срещу определенията могат да бъдат подаване частни жалби, когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото и в случаите, изрично посочени в закона.

            Атакуваното определение не е измежду тези, визирани в цитираната разпоредба. То не прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито изрично е предвидена в съответните разпоредби на ГПК /чл.22-чл.23/ възможността за обжалването му. Това определение не подлежи на контрол относно законосъобразност от по-горния съд по пътя на отделното му обжалване. Поради това подадената против него частна жалба е недопустима. Като такава съдът следва да я остави без разглеждане и да прекрати производството по делото.   

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба, подадена от „Асфа“ ООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123686029 чрез пълномощника адв.Г.М. *** против протоколно определение от 29.01.2014г. на Сливенски районен съд, постановено по гр.д.№1281/2013г. по описа на съда, с което е оставено без уважение искането на адв.М. за отвод на съдията-докладчик, като НЕДОПУСТИМА.

 

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№116/2014г. по описа на Сливенски окръжен съд, поради недопустимост на жалбата.

 

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                              

                                                                                              2.