О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 10.03.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

                          СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  ч. гр. д. N 150  по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Подадена е частна жалба против разпореждане от 07.01.2014 г. по гр. д. № 702/2013 г. на Новозагорски районен съд, с което е върната подадена частна жалба с вх. № 3803/02.12.2013 г. поради неотстраняване на допуснати нередовности в указания едноседмичен срок – не е внесена държавна такса.

 В жалбата се твърди, че разпореждането е неправилно и незаконосъобразно, постановено при съществени  процесуални нарушения на материалния закон. Иска се отмяна на атакуваното разпореждане.

Настоящият състав намира за установено следното:

 С определение № 686/5.11.2013 г. по гр. д. № 702/2013 г. на НЗРС е прекратено производството по делото пред РС – Нова Загора и делото е изпратено по подсъдност на РС  гр. Стара Загора. Против това определение е постъпила частна жалба вх. № 3803/2.12.2013 г. На 6.12.2013 г. районният съдия е дал указания в едномесечен срок да бъде внесена дължимата държавна такса и на жалбоподателя е изпратено съобщение, в което му е указано да внесе д.т. в размер на 15.00 лв. по сметка на Окръжен съд - Сливен и да представи  документ, като в противен случай жалбата ще бъде върната. Това съобщение е било връчено на жалбоподателя на 20.12.2013 г.

С разпореждане от 07.01.2014 г. и след като е констатирал, че указанията му за внасяне на държавна такса не са изпълнени , районният съдия е постановил връщане на жалбата и изпращане на делото на компетентния съд. Именно против това разпореждане е подадена настоящата частна жалба.

Жалбата е неоснователна. Видно от установеното по делото жалбоподателят не е изпълнил указанията за внасяне на дължимата държавна такса в едноседмичния срок определен от съда.  Така след като не са изпълнени указанията свързани с отстраняване на нередовностите, правилно и законосъобразно , така както постановява чл. 275 ал. 2 от ГПК, районният съд е  върнал подадената частна жалба, поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

      

       ОСТАВЯ без уважение частна жалба вх. № 262/28.01.2014 г. подадена от С.А.Г. против разпореждане от 07.01.2014 г. по гр. д. № 702/2013 г. на новозагорски районен съд, с което е върната частна жалба с вх.№ 3803/2.12.2013 г. , поради неотстраняване на нередовности в срок.

 

       

Определението е окончателно

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

         ЧЛЕНОВЕ: