О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 11.03.2014г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети март през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:    МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова въззивно частно гражданско дело №156 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл. 423 от ГПК.

            Образувано е по възражение /нар. жалба/, подадено от С.Д.Д. – длъжник по заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№883/2013г. по описа на РС – Нова Загора.

Във възражението си, нар. жалба, длъжникът С.Д. посочва, че издадената против нея заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК №889/27.12.2013г. по ч.гр.д.№883/2013г. на НЗРС не й е връчена надлежно, поради което била лишена от възможността да оспори вземането. Излага подробни съображения относно ненадлежното връчване на заповедта. Посочва, че е подала до районния съд молба по чл.64, ал.2 от ГПК за възстановяване  на срока за подаване на възражение по чл.414 от ГПК, но районният съд въобще не се е произнесъл по молбата й, а е посочил, че заповедта е връчена лично и редовно и възражението е просрочено. Моли въззивния съд да отмени заповедта за изпълнение по чл.410 от ГПК, тъй като била лишена от възможност да оспори вземането.

Съдът констатира, че възражението /нар. жалба/ не е администрирано от районния съд – не е събрана дължимата държавна такса в размер на 25лв., не е изискан препис за връчване на другата страна – кредитор, не е връчен такъв препис на заявителя – кредитор по делото за отговор в едноседмичен срок от получаването. Без да е извършена цялата поредица от тези процесуални действия, съдът не може да образува и разгледа възражението.

От друга страна, с оглед изложеното във възражението /жалбата/ оплакване за липса на произнасяне по молба по чл.64, ал.2 от ГПК, въззивният съд извърши проверка по ч.гр.д.№883/2013г. по описа на НЗРС и констатира, че действително на 07.02.2014г. длъжникът С.Д. *** молба, с която е направила нарочно искане по чл.64, ал.2 от ГПК за възстановяване на срока за подаване на възражение по чл.414 от ГПК, като наред с молбата и приложеното към нея доказателство относно непредвидените обстоятелства за пропускането на срока е подала и възражението за пестене на процесуално време. Районният съд само е констатирал, че възражението е след срока по чл.414, ал.2 от ГПК без да разгледа и да се произнесе по молбата, която е такава по чл.64, ал.2 от ГПК. На практика по тази молба липсва каквото и да е произнасяне, тъй като констатацията, направена от съда не е такова произнасяне, каквото е дължимо по смисъла на закона.

Преди произнасяне с влязъл в сила нарочен съдебен акт по искането по чл.64, ал.2 от ГПК за възстановяване на срока за подаване на възражение по чл.414 от ГПК, възражението по чл.423 от ГПК пред въззивния съд се явява преждевременно предявено. То е обусловено от преюдициалното произнасяне на районния съд по посочената молба. 

С оглед на това въззивният съд намира, че следва да прекрати производството по делото и да върне същото на РС – Нова Загора на първо място за разглеждане и произнасяне с нарочен акт по молбата на длъжника С.Д. по чл.64, ал.2 от ГПК за възстановяване на срока за подаване на възражение по чл.414 от ГПК. Едва след произнасянето по молбата с влязъл в сила акт и евентуалното поддържане на възражението по чл.423 от ГПК, с оглед предходното произнасяне, следва да се администрира възражението по чл.423 от ГПК, като задължително се събере дължимата държавна такса в размер на 25лв. и се връчи препис от възражението на другата страна – кредитор за писмен отговор в едноседмичен срок от получаване на преписа. 

С оглед на изложеното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по възз.ч.гр.д.№156/2014г. по описа на  Сливенски окръжен съд.

 

            ВРЪЩА ч.гр.дело №883/2013г. по описа на РС – Нова Загора на първоинстанционния съд за произнасяне с нарочен акт по молбата на длъжника С.Д. от 07.02.2014г. по чл.64, ал.2 от ГПК за възстановяване на срока за подаване на възражение по чл.414 от ГПК и едва след това при евентуално поддържане на възражението по чл.423 от ГПК – за извършване на действия по надлежно администриране на възражението.

 

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на длъжника.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                            2.