О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 31.03.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на тридесет и първи март през две хиляди и четиринадесета година, в състав: 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 158 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл. 278 от ГПК.

Депозирана е на 18.11.2013г. частна жалба от Н.Г.С., в качеството й на едноличен собственик и управител на ЕТ „Хели Стар – Н.Г.“ срещу определение № 3023/13.11.2013г. постановено по гр.д. № 4582/2011г. на Сливенски районен съд, с което е отказано възстановяване на пропуснат срок за изпълнение на дадени от съда указания - представяне на доказателства за платена държавна такса. Твърди се, че пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства, които първоинстанционния съд не е уважил. От съда се иска отмяна на атакуваното определение.

Частната жалба е връчена на другата страна, която в указания от съда срок не е депозирала отговор.

След анализ на изложеното в жалбата и събраните доказателства по развилото се пред СлРС производство по реда на чл. 64 от ГПК, настоящия въззивен съд намира за установено следното :

По гр.д. № 4582/2011г. на СлРС е постановено на 14.03.2012г. решение № 96 по съществото на спора.

Против постановеното решение на 06.04.2012г. е депозирана въззивна жалба от ЕТ „Хели Стар“. Въззивната жалба е оставена без движение, като към жалбоподателя са дадени указания за представяне на доказателства за платена държавна такса. Съобщението е връчено на жалбоподателя на 17.04.2012г. Поради неотстраняване на нередовностите, с Определение от 17.05.2012г. въззивната жалба е била върната. Съобщението е връчено на 11.07.2012г, като срока за неговото обжалване изтича на 18.07.2012г.

На 19.07.2012г. по делото е постъпила молба за възстановяване на пропуснатия срок, която е оставена без движение с конкретни указания.  Съобщението е връчено на 07.08.2012г, като указанията са изпълнени с молба от 16.08.2012г. Препис от молбата е връчен на другата страна, която 10.09.2012г. е депозирала отговор по нея. Проведено е съдебно производство по реда на чл. 64 от ГПК, като съдът е постановил атакуваното определение № 3023/13.11.2013г., с което е отхвърлил искането на ответника „ЕТ „Хели Стар – Н.Г.“ за възстановяване на пропуснат срок.

Определението е съобщено на частния жалбоподател на 14.11.2013г., като същия е депозирал пред СлРС разглежданата частна жалба на 18.11.2013г.

         Изложеното мотивира следните изводи от правно естество, а именно :

         Производството развито пред СлРС е недопустимо, предвид това че частния жалбоподател е пропуснал преклузивния срок да направи искане за възстановяване на пропуснат срок по реда на чл. 64, ал.3 от ГПК. Същия следва да се счита уведомен за тази правна възможност, с получаване на съобщението за постановеното определение от 17.05.2012г. Това съобщение е връчено на 11.07.2012г. на упълномощения процесуален представител. Съгласно чл. 64, ал.3 ГПК молбата за възстановяване на срока се подава в едноседмичен срок от съобщението за пропускането му, който изтича на 18.07.2012г.

         Искането за възстановяване на срока е депозирано на 19.07.2012г., като към тази дата е било влязло в сила и определение от 17.05.2012г., с което е върната въззивната жалба против решение № 96/2012г.  по гр.д. № 4582/2011г. на СлРС.

Развилото се пред СлРС производството по реда на чл. 64 от ГПК е недопустимо, поради което и постановеното по него и атакувано пред настоящата инстанция определение следва да бъде обезсилено.

 

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОБЕЗСИЛВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3023/13.11.2013г. постановено по гр.д. № 4582/2011г. по описа на Сливенски Районен съд.

         Прекратява производството по делото.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВКС на РБългария в едноседмичен срок от съобщаването му при наличие на предпоставките на чл. 280, ал.1 от ГПК.

 

 

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ :