О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 26.03.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на двадесет и шести март през две хиляди и четиринадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ :  ХРИСТИНА МАРЕВА

 

          СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова ч. възз.гр.д. № 160 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по частна жалба от Т.Г.К. и Д.Д.К. против определение  № 2253/22.11.2013г. постановено по гр.д. № 275/2013г. на ЯРС, с което производството по делото е било прекратено, поради липса на правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост.

В частната жалба се твърди, че ЯРС неправилно е преценил, че за ищците липсва правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост, като се акцентира върху приложението на ТР № 8/2012г. от 27.11.2013г. по т.д. № 8/2012г. на ОСГТК. Твърди се, че в конкретния случай ищците се позовават на фактическо състояние и имат възможност да придобият права, ако се отрекат правата на ответника.

Частната жалба е връчена редовно на ответниците, които в указания от съда срок са депозирали писмен отговор.В същия обстойно излагат своите съображения за правилност на мотивите на атакуваното определение.

След анализ на изложеното в частната жалба, депозирания отговор по нея и приложеното гр.д. № 275/2013г. по описа на ЯРС, настоящия въззивен съд намира за установено следното от правно естество:

С атакуваното определение № 2253/22.11.2013г. състав на ЯРС е прекратил производството по гр.д. № 275/2013г. , като е приел , че за ищците липсва правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост. Първоинстанционния съд е приел, че носителят на фактическото отношение „владение“ няма правен интерес и не е легитимиран да води установителен иск за собственост, било то и отрицателен такъв.

Определението е съобщено на ищците на 28.11.2013г., като частната жалба е депозирана на 02.12.2013г.

Частната жалба е депозирана в законоустановения срок от лице, което има правен интерес от обжалването и срещу акт, който подлежи на съдебен инстанционен контрол. Поради това се явява допустима.

Разгледана по същество се явява неоснователна по следните съображения, а именно :

В конкретния случай ищците Т.Г.К. и Д.Д.К. се позовават на владение върху реална част от имот с идентификатор № 87374.36.572 по кадастралния план на гр. Ямбол, с площ от 305 кв.м, за която част ответниците са се снабдили с констативен нотариален акт за собственост. В тази процесна част от имота, ищците са построили оранжерия и съоръжения за нейното обслужване. По повод предприета процедура от ответниците по изграждане на ограда в имота /Протокол за трасиране от 08.12.2008г./, владението на ищците било смутено. Поради това е предявен отрицателен установителен иск за собственост с правно осн. чл. 124, ал.1 от ГПК, с който се претендира да бъде отречено със сила на пресъдено нещо правото на собственост на ответниците  върху процесния имот.

Безспорно е, че при предявен установителен иск /без значение дали е положителен или отрицателен/, наличието на правен интерес е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. Наличието на правен интерес се обуславя от правото, което се защитава от страна на ищеца с предявяването на отрицателния иск, както и обема на защита, която се цели, предвид правните последици от евентуално уважаване на предявения иск. Ищците не навеждат твърдения за право на  собственост върху процесния имот, но с отрицателен установителен иск за собственост могат да се защитават и фактически състояния. Такъв е случаят, при който владението е смутено /но не е отнето/ преди да са изтекли шест месеца от установяването му от лице, което неоснователно претендира, че е собственик. / ТР № 8/2012г. ОСГТК на ВКС/. В конкретния случай от доказателствата по делото е видно, че за ищците като владелци този шестмесечен срок е изтекъл и същите не са активно легитимирани да се ползват от този вид правна защита.

Предвид изложеното атакуваното определение се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд на осн. 278 ГПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2253/22.11.2013г. постановено по гр.д. № 275/2013г. на Ямболски районен съд, с което е прекратено производството по делото.

 

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС при наличие на предпоставките на чл. 280, ал.1 от ГПК.

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ :