О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 13.03.2014г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети март през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:    МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№167 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК, във вр. с чл.407, ал.1 от ГПК.

          Образувано е по частна жалба, подадена „Агатранс” ООД, гр.Сливен против Разпореждане №454/08.01.2014г. на Сливенски районен съд, постановено по гр.д.№5979/2011г. по описа на същия съд, с което е отхвърлено искането на „Агатранс” ООД за издаване на изпълнителен лист.  

            Жалбоподателят „Агатранс” ООД, гр.Сливен твърди, че атакуваното разпореждане е неправилно и незаконосъобразно. Счита, че районният съд чете неправилно нормата на чл.404, т.1 от ГПК. Счита, че решението на СлОС, потвърждаващо първоинстанционното решение е осъдително и има изпълнителна сила. Моли съда да отмени обжалваното разпореждане и да постанови издаването на искания от него, в качеството му на процесуален субституент, изпълнителен лист.

            Препис от частната жалба е връчен редовно на другите страни, които не са депозирали отговор в законоустановения срок.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

            С Решение №1022/03.06.2013г. по  гр.д. № 5979/2011г. Сливенски районен съд е уважил предявения от „Агатранс” ООД гр.Сливен иск, упражнявайки правата, които чл.134 от ЗЗД му дава като кредитор на „Василико” ЕООД гр.Сливен и упражнявайки като процесуален субституент правото на иск на последното и прогласява за нищожен договора за продажба на МПС от 09.02.2011г. с нотариална заверка на подписите, по който „Василико” ЕООД гр.Сливен продава на купувача – ответника по делото Г.Н.М. следните пътни превозни средства: т.а. влекач „Волво FH12” с рег.№СН3661НС, рама №YV2A4B3AOTA245846 и полуремарке „Шмитц” модел СО1 с рег.№СН2074ЕЕ, рама №WSMS6980000076471 и е осъдил Г.Н.М. на основание чл.34 вр. чл.134 от ЗЗД да върне на „Василико” ЕООД гр.Сливен вещите, предмет на прогласения за нищожен договор за продажба - т.а. влекач „Волво FH12” с рег.№ СН 3661 НС, рама №YV2A4B3AOTA245846 и полуремарке „Шмитц” модел СО1 с рег.№СН2074ЕЕ, рама №WSMS6980000076471.

            Решението на СлРС е потвърдено изцяло с Решение от 12.12.2013г. по в.гр.д.№461/2013г. на СлОС. Въззивното решение не е влязло в сила, като против него има подадена касационна жалба.

На 19.12.2013г. по в.гр.д.№461/2013г. на СлОС е подадена молба от „Агатранс” ООД, гр.Сливен, в качеството му на процесуален субституент на „Василико” ЕООД гр.Сливен за издаване на изпълнителен лист относно осъждането на Г.Н.М. да върне на „Василико” ЕООД гр.Сливен вещите, предмет на прогласения за нищожен договор за продажба - т.а. влекач „Волво FH12” с рег.№ СН 3661 НС, рама №YV2A4B3AOTA245846 и полуремарке „Шмитц” модел СО1 с рег.№СН2074ЕЕ, рама №WSMS6980000076471. С разпореждане от 20.12.2013г. съдията-докладчик е разпоредил изпращане на делото и молбата на СлРС за произнасяне по искането.

            С обжалваното разпореждане от 08.01.2014г. по гр.д.№5979/2011г. СлРС е отхвърлил искането с мотива, че въззивното решение не е осъдително, а е с диспозитив, който единствено потвърждава първоинстанционното решение.

            Разпореждането е съобщено на молителя на 13.01.2014г. и на същата дата той е подал частната жалба, предмет на настоящото производство.

            Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Частната жалба е подадена от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването и в законово определения срок, поради което е допустима.      Разгледана по същество, същата е основателна и като такава следва да се уважи.

            Съгласно разпоредбата на чл. 404, т.1, предл. второ от ГПК осъдителните решения на въззивните съдилища са годно изпълнително основание и въз основа на тях следва да бъде издаден изпълнителен лист и преди влизането им в сила. Имат се предвид, както тези съдебни актове, с които съдът се е произнесъл по съществото на заявения за разрешаване материалноправен спор по осъдителен иск, като го е уважил, така и решенията, с които се потвърждава първоинстанционно решение, постановено по уважен осъдителен иск. Съгласно установената практика и потвърдителните въззивни решения на осъдителни първоинстанционни такива са осъдителни решения, подлежащи на принудително изпълнение по силата на цитираната законова разпоредба /арг. Определение №455 от 30.09.2013 г. на ВКС по ч. гр. д. №5162/2013 г., I г. о., ГК, Определение №204/14.02.2011г. по ч.т.д.№75 на ВКС II т.о./.

            В конкретния случай е налице именно хипотезата на невлязло в сила въззивно решение, с което е потвърдено първоинстанционно решение с осъдителен диспозитив и въз основа на него по силата на чл.404, т.1 предл. второ от ГПК следва да се издаде искания изпълнителен лист относно постановеното осъждане.

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че като е отхвърлил молбата на „Агатранс” ООД, гр.Сливен за издаване на изпълнителен лист по осъдителното решение, районният съд е действал незаконосъобразно, поради което жалбата срещу постановения от него акт се явява основателна и следва да бъде уважена.

Предвид гореизложеното, въззивният съд намира, че разпореждането е неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено, а делото върнато на Сливенски районен съд за издаване на изпълнителен лист по молбата на „Агатранс” ООД.

Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278, ал.2 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ОТМЕНЯ Разпореждане №454/08.01.2014г., постановено по гр.д.№5979/2011г. по описа на Сливенски районен съд, с което е отхвърлено искането на „Агатранс” ООД за издаване на изпълнителен лист, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА делото на Сливенски районен съд за издаване на изпълнителен лист по молбата на „Агатранс” ООД, гр.Сливен.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                   2.