ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

03.04.2014 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на трети април...……………………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  179 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД гр. Сливен против Разпореждане от 11.03.2014г. по ч.гр.д.№ 499/14 на Районен съд – Сливен, с което е обезсилена изцяло заповед за изпълнение на парично задължение против С.И.И. на основание чл. 411 ал.2 т.4 от ГПК. Счита постановеното определение за незаконосъобразно, неправилно и необосновано. Счита че след като длъжникът има регистриран постоянен адрес на територията на РБ не са налице условията на чл. 411 ал.2 т.3 от ГПК. Обстоятелството че длъжника не е намерен на този адрес или не пребивава на него, не означавало че означава че същият няма обичайно местопребиваване на територията на РБългария. Счита че след представянето на справката за постоянен и настоящ адрес на длъжника, СлРС е следвало да съобщи заповедта на  длъжника на посочения постоянен адрес по реда на чл. 47 от ГПК. Моли съда да отмени обжалваното определение, като незаконосъобразно и върне делото за продължаване на производството по него.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

„Топлофикация – Сливен“ ЕАД е подала до СлРС, заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК срещу длъжника С.И.И.. По заявлението е било образувано ч. гр.д.№ 499/14 по описа на СлРС. С Разпореждане от 30.01.2014г. е постановено издаването на заповед за изпълнение срещу длъжника за сумата 141,24лв. главница и 23,36лв. лихви.  СлРС е изпратил копие от заповедта за връчване на длъжника на посочения от заявителя адрес. Тъй като на адреса не е било намерено лице на което де се връчи съобщението, СлРС е разпоредил заявителя да представи справка за постоянния и настоящ адрес на длъжника. В изпълнение на указанията на съда, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД е представила справка от която се установява че длъжника има регистриран постоянен адрес гр. С., кв. „Д.“ № *, вх. *, ет. *, ап. * и настоящ адрес – САЩ.

След установяване на тези обстоятелства, СлРС е постановил атакуваното  Разпореждане № 4980 от 11.03.2014г. по ч.гр.д.№ 499/14 на Районен съд – Сливен, с което е обезсилена изцяло заповед за изпълнение на парично задължение против С.И.И. на основание чл. 411 ал.2 т.4 от ГПК. В мотивите на разпореждането е констатирано, че от представеното доказателство е видно, че С.И.И. няма обичайно местопребиваване на територията на РБългария.

Разпореждането е законосъобразно. Налице е хипотезата на чл. 411 ал.2 т.4 от ГПК. По смисъла на КМЧП(чл. 48 ал.7) под обичайно местопребиваване на физическо лице се разбира мястото, в което то се е установило преимуществено да живее, без това да е свързано с необходимост от регистрация или разрешение за пребиваване или установяване. За определянето на това място трябва да бъдат специално съобразени обстоятелства от личен или професионален характер, които произтичат от трайни връзки на лицето с това място или от намерението му да създаде такива връзки. Наличието на регистриран постоянен адрес на това лице в РБългария  не води до извода че то има обичайно местопребиваване в страната. Напротив, факта, че лицето е заявило пред органите по гражданска регистрация, че настоящия му адрес е в САЩ, обосновава извода на РС, че лицето няма обичайно местопребиваване в страната.

С оглед изложените съображения, следва да бъде оставена без уважение частната жалба.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ „Топлофикация – Сливен“ ЕАД гр. Сливен против Разпореждане № 4980 от 11.03.2014г. по ч.гр.д.№ 499/14 на Районен съд – Сливен, с което е обезсилена изцяло заповед за изпълнение на парично задължение против С.И.И. на основание чл. 411 ал.2 т.4 от ГПК., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: