О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

    15.04.2014г., гр. Сливен

      В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  граждански състав, в закрито заседание на петнадесети април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                      

 ПРЕДСЕДАТЕЛ : СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

  ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

             СВЕТОСЛАВА  К.

 

 

Като разгледа докладваното от съдия К. ч.гр.дело № 209/2014г на СлОС, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          Производството се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

        

          Производството по делото е образувано по повод постъпилата частна жалба от В.Д.Д. против определение № 55/06.02.2014г. постановено по гр.д. № 524/2013г. на Районен съд – Нова Загора, с което е оставено без уважение искането му за връщане и предаване на детето  му Х. – В.Д. С. в дома на неговия баща. От съда се иска отмяна на атакуваното определение и уважаване на искането.

         Ответната страна по жалбата Д.И.Д. – баба на детето е депозирала отговор по жалбата, в който оспорва наведените възражения и моли въззивния съд да потвърди атакуваното определение.

След анализ на изложеното в частната жалба, депозирания отговор по нея и приложеното гр.д. № 524/2013г. по описа на РС – Нова Загора, настоящия съдебен състав възприема изцяло фактическата обстановка установена от първоинстанционния съд и заключава следното от правно естество :

Разпоредбата на чл. 126 от СК постановява съвместно живеене на родителите и ненавършилите пълнолетие деца, освен ако важни причини налагат да живеят отделно. Естеството на „важните причини“ не е регламентирано от закона и те по своята същност могат да бъдат различни, с оглед житейската ситуация. В конкретния случай, първоинстанционния съд е възприел като важни причини желанието и нагласата на детето, както и наличието на исково производство относно родителските права върху

детето.

Настоящия въззивен съд не споделя мотивите изложени от РС – Нова Загора в атакувания съдебен акт. Събраните по делото доказателства сочат, че детето Х. – В. на 10г. живее при своята баба Д.Д. в С.С. от м.юни 2013г. до настоящия момент, като същото не посещава училище и е пропуснало учебната 2013/2014г. До някаква степен създадените условия на неангажираност и свобода на детето са формирали и предпочитанията му да живее на село при своята баба. Тези предпочитания обаче не могат да бъдат възприети като „важни причини“ налагащи отглеждането на детето от лице, различно от родителя, макар и в близка родствена връзка. Спорът за родителски права върху детето към момента не е приключил с влязъл в сила съдебен акт, който да уреди местоживеенето на детето, поради което и не следва да бъде вземан предвид при настоящата преценка.

Законът е уредил изрично задължението и правото на родители и деца да живеят заедно. Настоящата инстанция намира, че не е в интерес на детето прекъсване на връзката му с бащата – жалбоподател. Именно в тази ранна възраст детето трябва да живее при своя родител, който ежедневно да го изгражда и оформя като характер, да му дава пример и житейски напътствия. Неслучайно законът е посочил родителя и отредил неговата роля при отглеждането и възпитанието на децата. Родителите имат право и задължение да се грижат за физическото, умственото, нравственото и социално развитие на детето, за неговото образование и лични и имуществени интереси, като са длъжни да осигуряват постоянен надзор  и подходящ контрол върху поведението им. Следва да бъде дадена възможност на родителя - баща, за който е установено, че притежава необходимия родителски капацитет и социално – битови условия, да отглежда детето в своя дом. В разглеждания случай ролята на бабата Д.Д., би следвало да се изразява само в подкрепа и помощ в грижите за детето.

Предвид гореизложеното, атакуваното определение се явява неправилно и като такова следва да бъде отменено.

С оглед характера на настоящето производство като спорна съдебна администрация, разноски за същото не подлежат на репариране и остават в тежест на страните така, както са направени.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав при Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ определение № 55/06.02.2014г. по гр.д. № 524/2013г. на Районен съд – Нова Загора.

ПОСТАНОВЯВА връщане на детето Х. – В.Д. С. с ЕГН **********, родено на ***г. в Испания в жилището на неговия баща и законен представител В.Д.Д. с ЕГН ********** ***.

Връщането да се изпълни по административен ред.

 

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок пред ВКС, при условията на чл.280 от ГПК.

 

                                              

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ :