ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 238

 

14.04.2014 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на десети април...……………………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  214 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на Професионална гимназия по механотехника гр. Сливен против Определение № 735 от 28.02.2014г. по гр.д.№ 5111/13 на Районен съд – Сливен, с което е отказано конституирането на трето лице –помагач на страната на ответника. Счита че постановеното определение е незаконосъобразно, тъй като предмет на ревандикационния иск, предявен от ищеца е имот, за който твърди че е държавна собственост и който му е представен за ползване. Моли съда да постанови определение, с което отмени обжалваното и се произнесе по съществото на искането, като конституира трето лице –помагач Държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна.

Предявен е иск с правно основание чл. 108 от ЗС от „Мебеллукс“ АД срещу Професионална гимназия по механотехника гр. Сливен, с който се иска да бъде признато за установено по отношение на ответника, че ищецът е собственик на две помещения, находящи се в източната част на обема на сграда с идентификатор 67338.604.55.15, на първо ниво, с площ 115 кв.м., построена в имот 67338.604.55 по КК на град Сливен и бъде осъден ответника да предаде на ищеца владението на имота.

В срок е постъпил писмен отговор от ответника, в който същия твърди, че ползва процесните помещения, тъй като те са му предоставени за ползване със Заповед на министър на транспорта, както и твърди че в негова полза е изтекла придобивна давност, а чрез  него и в полза на Държавата. С отговора, ответникът е поискал да бъде конституирано като трето лице –помагач на страната на ответника Държавата, представлявана от Министъра на   регионалното развитие.

С обжалваното определение СлРС е отхвърлил искането като неоснователно.

Настоящата инстанция намира искането за допустимо, своевременно заявено и основателно. Трето лице може да бъде привлечено да помага на съответната страна, ако то има право да встъпи за да помага на една от страните т.е. да има интерес решението да бъде постановен в нейна полза. В конкретния случай Държавата има интерес от отхвърлително решение в полза на ответника, поради което са налице условията за конституирането й като трето –лице помагач на ответника.

С оглед изложените съображения, следва да бъде отменено обжалваното определение и въпроса по жалбата  да бъде решен от СлОС, като бъде постановено конституирането на Държавата, представлявана от Министъра на   регионалното развитие.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

ОТМЕНЯ Определение № 735 от 28.02.2014г. по гр.д.№ 5111/13 на Районен съд – Сливен, с което е отказано конституирането на трето лице –помагач на страната на ответника, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

КОНСТИТУИРА трето лице –помагач на страната на ответника по гр.д.№ 5111/13 по описа на СлРС - Държавата, представлявана от Министъра на   регионалното развитие.

ВРЪЩА делото на СлРС за продължаване на производството и уведомяване на третото лице.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: