О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 10.04.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,  гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 217 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по повод частна жалба срещу определение №. 12 от 14.02.2014 г. на Котелския районен съд, с което  съдът е спрял изпълнението на Заповед №239/20.08.2013 г. за незабавно изпълнение по чл. 420 от ГПК и изпълнителен лист от 20.08.2013 г. , издадени по ч.гр. д. № 374/2013 г. по описа на Районен съд гр. Котел.

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно, необосновано и постановено при нарушение на съдопроизводствените правила. Сочи се , че предпоставките на чл. 420 ал. 2 от ГПК изискват кумулативното наличие на предпоставките искането за спиране да е направено в срока за възражение и да са представени убедителни писмени доказателства за недължимост или несъществуване на изпълняваното вземане. Развиват се съображения за това какви са убедителните писмени доказателства и се сочи, че те следва да бъдат такива, които разколебават удостоверителната доказателствена сила на изпълнителното основание. Съдът се е позовал на заверен препис от екземпляр на договор за кредит с непопълнени данни за авалиралите договора лица и от там е извел изводът, че се касае за липса на надлежно поръчителство по договора за заем. Сочи се , че е налицче  надлежно попълнен договор за заем с нотариална заверка на подписи и надлежно оформено поръчителство, за което се представя копие. Поради това представените към молбата за спиране доказателства не могат да бъдат приети за убедителни и се иска  отмяна на определението. В срока за писмен отговор не е постъпил такъв от  другата страна.

С определение № 12/14.02.2014 г. постановено по ч.гр.д. № 374/2013 г. на Районен съд – Котел съдът е постановил спиране на изпълнението на заповед № 239/20.08.2013 г.  по чл. 420 от ГПК като в мотивите си посочил, че възражението е било подкрепено с писмени доказателства, а именно: препис от екземпляр на договора за кредит на Л.К.Б. като кредитополучател, но с непопълнени данни за авалиралите договора лица и жалба до Районна прокуратура гр. Котел с твърдение за извършено престъпление по чл. 212 ал. 4 от НК. Така съдът е приел, че тези факти и обстоятелства сочат липсата на надлежно поръчителство по договора за заем и издадената заповед за незабавно изпълнение уврежда интересите на лицата срещу които е издадена.  Безспорно е обаче и пред настоящата инстанция са представени копия от писмени доказателства, които установяват наличието на договора за заем, който е основанието за издадената заповед за незабавно изпълнение, надлежно подписан от заемодателя, заемателя и от авалистите , за което  е направено и нотариална заверка на подписите на първите. Поради това настоящият състав не споделя съображенията на районния съд и намира, че жалбата се явява основателна, поради което атакуваното определение следва да бъде отменено.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 12/14.02.2014 г. по гр. д. №374/2013 г. на Районен съд – Котел, с което е спряно изпълнението на заповед за незабавно изпълнение № 239/20.08.2013 г. и изпълнителен лист от същата дата , издадени по ч. гр. д.№ 374/2013 г. , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: