О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 10.04.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,  гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 218 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по повод частна жалба срещу определение № 931 от 24.03.2014 г. постановено по гр. д. № 92/2014 г. на Сливенския районен съд.

 

В жалбата се твърди, че с атакуваното определение районният съд е отказал допускане на обезпечение с мотивът , че към молбата не са представени никакви доказателства.  Молбата обаче е била подадена след като е подадена искова молба, към която  са приложени доказателства и тези писмени доказателства са убедителни. Районният съд приел, че не е налице обезпечителна нужда, но в случая са налице доказателства, че търговското дружество срещу което са предявени исковете не разполага с имущество. Поради това при евентуалното уважаване на исковете на ищеца за него ще бъде трудно  да реализира вземанията си.  Ищецът е насочил искането си за налагане на обезпечителна мярка спрямо полуремарке и не е в състояние да посочи неговата цена, още повече че процесуалният закон не му вменява такова задължение. Поради това  се иска отмяна на атакуваното определение като незаконосъобразно и вместо това да бъде постановено друго, с което да се уважи молбата за обезпечение на предявените от ищеца искове чрез налагането на запор на полуремарке с ДК№ СН 73 27 ЕЕ, марка „Шварцмюлер Спа 3”.

 

Ищецът е предявил против ответното дружество искове с правно основание чл. 128 , чл. 215, чл. 224 във вр. с чл. 155 от КТ и чл. 84 от ЗЗД, като исковата молба е била подадена на 08.01.2014 г. По повод на тази искова молба е било образувано гр. д. № 92/2014 г. на Сливенския районен съд.  С молба от 24.03.2014 г. ищецът е поискал от съда да допусне обезпечение на предявените искове чрез налагане на запор на 2 бр. движими вещи – МПС собственост на длъжника.  С определение № 931/24.03.2014 г. съдът е отхвърлил молбата за обезпечение на предявените искове, като неоснователна и недоказана. В мотивите си съдът е посочил, че липсва посочване стойността на двете МПС, чиито запор се иска, както и данни за тяхната индивидуализация. Приел е също, че в случая липсват доказателства относно обстоятелството, че е налице опасност за интересите на ищеца и не е доказано, че ще се затрудни реализирането на правата по решението. Така съдът е достигнал до извода, че не е доказана обезпечителната нужда и следва да бъде отхвърлено искането.

 

Настоящата инстанция споделя изводите на районния съд.  И пред настоящата инстанция не са ангажирани такива доказателства,  които да обосновават обезпечителната нужда на ищеца.  Не са налице обстоятелства, от които да може да бъде изведен извода, че ще бъдат накърнени интересите на ищеца при евентуално уважаване на предявените от него искове чрез затрудняване реализирането на правата му по решението. Освен това поисканата обезпечителна мярка чрез налагане на запор на ППС очевидно цели да затрудни търговската дейност на ответното дружество и в този смисъл не може да се приеме за подходяща. Следва да бъде посочено, че ищецът не предлага да бъде представена гаранция, а единствено навежда твърдение, че е представил убедителни писмени доказателства. Тези писмени доказателства обаче, видно от писмения отговор на исковата молба, са оспорени от ответната страна, поради което тепърва решаващият съд ще преценява тяхната относимост и допустимост за установяване на релевантните факти по спора. Ето защо настоящият състав намира, че определението на районния съд е правилно и законосъобразно а частната жалба, като неоснователна, следва да остави без уважение.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ  без уважение частната жалба подадена от  адв. М.М.  в качеството на процесуален представител на Е.К.К. против определение № 931/24.03.2014 г. по гр. д. № 92/2014 г. на Сливенския районен съд, с която е била отхвърлена молба за обезпечение на предявените от ищеца искове.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: