О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  N  

 

гр. Сливен, 10.04.2014 г..

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на десети април през две хиляди и четиринадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                          СТЕФКА МИХАЙЛОВА при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря ….., като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов .гр. д.  N 224 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по жалба на длъжник по изпълнително дело против действията на съдебен изпълнител. В жалбата се твърди, че длъжникът е получил изявление от 27.03.2014 г. за прекратяването на участието на длъжника „Твърдица Транс”АД в ТД„Искра АТ” ООД. Сочи се, че връчването на изявлението е незаконосъобразно , тъй като изпълнителното производство е било образувано въз основа на  заповед за незабавно изпълнение.  В законоустановения срок обаче длъжникът е възразил срещу заповедта  и затова е било образувано търговско дело в Окръжен съд – Сливен. Подаденото възражение срещу заповедта издадена на основание на чл. 417 т. 9 от ГПК спира изпълнението на оспорваната заповед за изпълнение.  Към настоящия момент търговското дело е висящо пред ВКС и поради това се иска ЧСИ да отмени действията си по отношение на връченото изявление.

По делото са постъпили мотиви от ЧСИ Надя Гангалова, която развива съображения, че жалбата е допустима, но е неоснователна, тъй като подлежащите на обжалване действия от страна на длъжника са изрично посочени в чл. 435 ал. 2 от ГПК и изложените в жалбата твърдения не са сред действията на съдебния изпълнител, подлежащи на обжалване по този ред.

Постъпило е възражение от взискателя – ТД „Саки – М” ООД, в което се сочи, че длъжникът е бил осъден за вземането по заповедта за изпълнение от Окръжен съд – Сливен и от БАС, но е подал касационна жалба срещу последното решение, а подаването на касационната жалба не спира изпълнението на решението. Затова изявлението на взискателя не е недопустимо, а е извършено въз основа на наложен по изпълнителното дело запор на дружествените дялове на длъжника „Твърдица Транс” АД в „ ТД Искра АТ” ООД .

Настоящият състав намира, че жалбата е  недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал.2 от ГПК, длъжникът може да обжалва постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. В жалбата не се съдържат такива основания, поради което тя не може да се приеме за жалба против действия на частния съдебен изпълнител, попадаща сред допустимите от закона. Съобщението за изявлението на взискателя за прекратяване на участието на длъжника в дружество не е предвидено в хипотезите на чл. 235 и поради това не може да бъде обжалвано. Ето защо подадената жалба се явява недопустима и производството по делото следва да бъде прекратено.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „Твърдица Трас” АД  ЕИК 119066168 със седалище и адрес на управление : гр. Т., ул. „А.І” № *, представлявано от М.П.Д., подадена чрез процесуалния представител адв. Д.П., против действия на ЧСИ изразяващи се  във връчено изявление от страна на „Саки – М” ООД по изпълнително дело № 20128360400586 като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.дело №224/14 по описа на СлОС като недопустимо.   

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването пред БАС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: