ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

07.05.2014 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на седми май...……………………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  230 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на ДПП „Сините камъни“ против Определение от 20.03.2014г. по гр.д.№ 809/14 на Районен съд – Сливен, с което е върната подадената частна жалба, пода неотстранени нередовности. Счита че постановеното определение е незаконосъобразно, тъй като не е представил доказателство че е внесъл дължимата такса, тъй като останал с убеждението, че СлОС ще бъде уведомен от обслужващата банка, че таксата е внесена. Моли съда да постанови определение, с което отмени обжалваното, като неправилно.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна.

ДПП „Сините камъни“ е подала частна жалба до СлОС срещу Заповед № 558/11.02.2014г. по ч. гр.д.№ 809/2014г., като от текста на същата е видно че се обжалва разпореждането в частта му за присъдените разноски. С разпореждане от 04.03.2014г., частната жалба е била оставена без движение, като са дадени указания да бъде внесена д.т. по сметка на СлОС и да бъде представено доказателство за това по делото. Съобщението е съобщено на жалбоподателя на 07.03.2014г. До 20.03.2014г., когато е постановено разпореждането за връчване на частната жалба не е бил представен документ за внесена д.т.  Такъв се представя с настоящата частна жалба, от който  е видно, че д.т. е внесена на 11.03.2014г. т.е. в определения срок, в размер на 15лв.

Постановено разпореждане за връщане на частната жалба е било постановено при съобразяване с доказателствата към жалбата налични пред СлРС и в този смисъл е било правилно. Тъй като, обаче, с настоящата частна жалба е представено писмено доказателство, че нередовността на частната жалба е била отстранена в срок, въззивната инстанция следва да направи извод че същата е редовна. Обжалваното  разпореждане за връщане следва да бъде отменено, поради представянето на ново писмено доказателство и делото върнато на СлРС за администриране на чатнатата жалба.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

ОТМЕНЯ Разпореждане от 20.03.2014г. по гр.д.№ 809/14 на Районен съд – Сливен, с което е върната подадената частна жалба, като нередовна.

Връща делото на СлРС за администриране на частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: