ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

14.04.2014 г.

СЛИВЕНСКИЯТ  ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ………………в закрито   заседание на четиринадесети април.…………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………………………………………………..…….и с участието на …прокурора………………………………..като изслуша докладваното от ……………….Снежана Бакалова……….……. .гр. дело № 232…. по описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

           

С искова молба от 17.02.2014г., И.С.Н., със съгласието на своя баща и законен представител С.И.Н. е предявил против Д.И.Т. и Б.А.Т., иск с правно основание чл. 108 от ЗЗД, като е поискал от съда да признае за установено че е собственик на складово помещение, коридор и санитарен възел, изградени в североизточната част на едноетажна сграда с идентификатор 67338.564.72.1, изградена върху ПИ с идентификатор 67338.564.72 по КК на град Сливен и прилежащо към обекти с идентификатор 67338.564.72.3 и 67338.564.7267338.564.72.4 в същата сграда и ги осъди да предадат владението на тези помещения

            СлРС е приел, че цената на предявения иск е 58 578,10лв., която представлява данъчната оценка на притежаваните от ищеца към обекти с идентификатор 67338.564.72.3 и 67338.564.7267338.564.72.4 и складовото помещение и прекратил производството пред себе си  и е изплатил делото по подсъдност на СлОС.

            След справка с исковата молба и представените данъчни оценки, настоящата инстанция констатира следното: предявения иск е за ревандикация на складово помещение, коридор и санитарен възел, прилежащи към обекти с идентификатор 67338.564.72.3 и 67338.564.7267338.564.72.4 в сграда 67338.564.72 по КК на град Сливен, а не и за ревандикация на самите обекти – автомивка и вулканизатор, които не се владеят от ответниците и правото на собственост по отношение на тях не се оспорва от ответниците, видно от изложеното в исковата молба.  От представената данъчна оценка е видно, че складовото помещение има самостоятелна данъчна оценка 4843,10лв. и друго складово помещение с данъчна оценка – 4836,90лв. т.е. цената на предявения иск може да бъде определена и го определя като родово подсъден на СлРС.

            С оглед изложеното СлОС намира, че предявеният иск е  подсъден на СлРС и следва да повдигне спор за родовата му подсъдност.

            Ръководен от изложените съображения и на основание чл. 122 от ГПК, съдът

О   П   Р   Е   Д   Е   Л  И   :

           

ПОВДИГА СПОР ЗА РОДОВАТА ПОДСЪДНОСТ           на предявения от  И.С.Н., със съгласието на своя баща и законен представител С.И.Н. против Д.И.Т. и Б.А.Т., иск с правно основание чл. 108 от ЗЗД, за признаване за установено че е собственик на складово помещение, коридор и санитарен възел, изградени в североизточната част на едноетажна сграда с идентификатор 67338.564.72.1, изградена върху ПИ с идентификатор 67338.564.72 по КК на град Сливен и прилежащо към обекти с идентификатор 67338.564.72.3 и 67338.564.72.4 в същата сграда и ги осъди да предадат владението на тези помещения.

ИЗПРАЩА делото на Апелативен съд – Бургас за разрешаване на спора.

Определението  не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: