О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е    

 

гр. Сливен, 15.04.2014 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

като разгледа докладваното ч. гр. д.  N 234по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по молба за определяне на срок при бавност и се движи по реда на чл. 255-чл. 257 от ГПК.

Молителят иска да бъде определен подходящ срок, в който НзРС да се произнесе по негова молба от 14.02.2014г. във връзка с издаване на изпълнителен лист по гр.д. № 262/13г. на НзРС. Заявява, че с писмо изх. № 262/13г. от 17.02.2014г. съдът необосновано е забавил и не е изпратил на страната обжалваем акт, а се позовава на вече влязло в сила разпореждане по предходна молба, което е неправилно, тъй като няма сила на пресъдено нещо и не съществува пречка за подаване на последваща молба, по която съдът да се произнесе отново.

След като по реда на чл. 255 ал. 2 от ГПК настоящият състав на горестоящия съд се запозна с делото и становището на докладчика, констатира, че подадената молба е допустима и основателна.

Съдебното решение № 185/11.10.2013г. по гр.д. № 262/13г. на НзРС е влязло в сила на 11.10.2013г.

На 28.10.2013г. ищцовото дружество е поискало с писмена молба от съда издаване на изпълнителен лист, като съдът я е резолирал на 29.10.13г. „Да не се издава засега.“, тъй като междувременно ответникът е починал и съдът е предприел действия за изискване на препис от акт за смърт и удостоверение за наследници.

След изпращането на документите от страна на община Нова Загора, НзРС е държал определение в з.з. на 02.12.2013г., с което се е произнесъл по молбата на ищеца от 28.10.13г. и е отказал издаване на изпълнителен лист. Съобщението до ищеца, заедно с разпореждането, са му редовно връчени на 16.12.2013г. и той не го е обжалвал. Така това разпореждане е влязло в сила на 28.12.2013г.

На 14.02.2014г. ищецът отново е подал молба с искане за издаване на изпълнителен лист по делото. Съдията-докладчик не се е произнесъл по молбата, с резолюция върху нея от 17.02.14г. е посочил, че вече има такава молба, а съдът се е произнесъл по нея с отказ за издаване на изпълнителен лист. Разпоредил е уведомяване на ищеца и на последния е изпратено писмо изх. № 262/13 от 17.02.2014г.

На 07.04.2014г. е подадена настоящата молба.

От изложеното е видно, че НзРС е действал своевременно и в унисон с процесуалните правила до произнасянето си по молбата от 28.10.2013г. за издаване на изпълнителен лист.

Независимо, че постановеният от него отказ не е бил обжалван, няма пречка ищецът отново да поиска издаване на изпълнителен лист, тъй като този отказ не прегражда пътя за това, понеже не се ползва със сила на пресъдено нещо. Всяка евентуална промяна на обстоятелствата може да доведе до промяна на становището на съда и съответно – до различно произнасяне. Необжалването на предходното разпореждане, с което е отхвърлена молбата, представлява пречка единствено за преразглеждане на доводите на страната такива, каквито са били към него момент. При подаване на повторна молба, съдът е длъжен отново да прецени условията по чл. 406 от ГПК, респективно – евентуалните нови съображения на молителя. Дори такива да не са изтъкнати, това не прави молбата недопустима и при всички положения не освобождава съда от задължението да се произнесе по нея, като, ако също я счете за неоснователна, я отхвърли.

Така в настоящия случай, НзРС следва да се произнесе по молбата от 14.02.2014г., като прецени основателността й към този момент.

Като не е сторил това и до момента не е постановил разпореждане, той е допуснал необосновано забавяне, с оглед задължението му по чл. 405 ал. 6 от ГПК за произнасяне в 7 дневен срок.

Поради изложеното молбата за определяне на срок при бавност е основателна и следва да бъде уважена.

Ръководен от изложеното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

 

ОПРЕДЕЛЯ на НзРС  седмодневен  СРОК за произнасяне по молба с вх. № 524/14.02.2014г., подадена от ищеца ЗК „Лев Инс“, гр. София, за издаване на изпълнителен лист по гр.д. № 262/13г. на НзРС.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

Определението, заедно с делото, да се върнат незабавно на НзРС.

                            

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: