О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 07.05.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                         

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N 246  по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по частна жалба подадена от „Пътно поддържане – Лом” ЕООД ЕИК 111510450, със седалище и адрес на управление гр. Л., ул.”Х. К.” № *, представлявано от управителя И. Г. И. чрез адв. Н. М.К. против разпореждане № 4090/24.02.2014 г. по ч.гр.д. № 4809/2013 г. на СлРС.

В жалбата се твърди, че разпореждането, с което е обезсилена издадена на основание на чл. 410 от ГПК заповед № 3108/10.12.2013г. за изпълнение на парично задължение, е незаконосъобразно. Сочи се , че разпореждането, с което съдът е уведомил заявителя за постъпилото възражение и му е указал, че може в едномесечен срок да предяви иск относно вземането си, като довнесе държавна такса, а ако не стори това и не представи в срок доказателства, че е предявил иска, издадената заповед ще бъде обезсилена, е било получено на 06.01.2014 г. Дружеството е довнесло държавната такса и е предявило иск с правно основание чл. 422 от ГПК. Било е образувано гражданско дело, за което дружеството не е уведомено и едва след телефонна справка е било установено, че е образувано такова гражданско дело, след което, а именно на 06.03.2014 г., е бил представен препис от исковата молба по заповедното производство. Сочи  се че в разпоредбата на чл. 415 ал. 2 от ГПК не е предвиден срок за изпълнение на задължението за представяне на препис от исковата молба и срокът за изпълнение на това задължение не следва да се счита изтекъл с изтичането на едномесечния срок, поради което се иска отмяна на разпореждането, с което е обезсилена заповедта за изпълнение.

Настоящият състав намира частната жалба за неоснователна.

С разпореждане от 21.12.2013 г. районният съд е уведомил заявителя за постъпилото в срок възражение и му е указал, че може в едномесечен срок да предяви иск относно вземането си, а ако не стори това и не представи в срока доказателства, че е предявил иска, издадената заповед за изпълнение ще бъде обезсилена. Това разпореждане е било връчено на заявителя на 06.01.2014 г.

На 24.02.2014 г. съдът е постановил атакуваното разпореждане, като е обезсилил  издадената заповед № 3108/10.12.2013 г. за изпълнение на парично задължение, тъй като по делото до този момент не са представени доказателства, че е предявен иск за съществуване на вземането по заповедта за изпълнение.  Така съдът е изпълнил задълженията си произтичащи от закона. По несъмнен начин заявителят е бил уведомен, че следва да представи доказателства за предявения иск и като не е сторил това правилно и законосъобразно, съответно на чл. 415 ал. 2 от ГПК, съдът е обезсилил заповедта за изпълнение.  Безспорно е , че за заявителя съществува задължението да представи доказателства за предявения иск и то в срока посочен в разпореждането на съда.

Ръководен от изложените съображения, съдът

                          

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ без уважение частната жалба на подадена от „Пътно поддържане – Лом” ЕООД ЕИК 111510450, със седалище и адрес на управление гр. Л., ул.”Х. К.” № *, представлявано от управителя И.Г. И. чрез адв. Н. М. К.против разпореждане № 4090/24.02.2014 г. по ч.гр.д. № 4809/2013 г. на СлРС.

Определението  подлежи на обжалване пред ВКСРБ в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: