ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

10.05.2014 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на десети май...……………………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  248 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на „Ню Ай“ АД против Определение № 1034/01.04.2014г. по гр.д.№ 1668/2014г. на СлРС, в частта му, с която е определена парична гаранция в размер на 2 120лв. при която следва да бъде допуснато обезпечението. Счита че постановеното определение е неправилно в тази му част, тъй като не са били налице условия за определяне на гаранция , вносима от молителя, тъй като искът е подкрепен с достатъчно доказателства и СлРС не е уточнил какви вреди могат да настъпят за ответника от обезпечението и как е определен техния размер. Моли съда да отмени определението в обжалваната част.

Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е частично основателна.

Молителят „Ню Ай“ АД е подал до СлРС, молба, с която е поискал допускането на обезпечение на бъдещ иск, който е предявил пред АС при БТПП срещу „Кайо Груп“ ООД за осъждането на ответника да му заплати сумата 10 800лв. главница, представляваща неизплатено задължение по договор от 02.04.2009г., сключен между тях и общо сумата 3 329,38 лв., представляваща мораторна лихва за забавено изпълнение на паричното задължение. Поискал е налагане на обезпечителна мярка – възбрана върху недвижим имот, собственост на ответника. СлРС е допуснал исканото обезпечение, като в тази му част определението е влязло в сила по отношение на молителя, тъй като не е обжалвано от него. При допускането на обезпечението е преценил, че следва молителя да внесе парична гаранция в размер на 2 120лв. Приел е че е налице хипотезата на чл. 391 ал.2 от ГПК. 

Настоящата инстанция намира изводите на СлРС относно предпоставките за определяне на парична гаранция за законосъобразни. Съдът, дори и да прецени че са налице достатъчно доказателства, обуславящи основателността на иска може наред с това да определи парична гаранция – чл. 391 ал.2 от ГПК. Определената гаранция, обаче, въззивната инстанция намира за завишена и определена извън обичайните размери. С оглед цената на иска, СлОС счита, че гаранцията следва да бъде определена в размер на 1 400лв.

Предвид изложеното следва да бъде отменено обжалваното определение в частта му, в която е определена парична гаранция, вносима от молителя над  размера от 1 400лв.,  а в останалата част жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

ОТМЕНЯ Определение № 1034/01.04.2014г. по гр.д.№ 1668/2014г. ро ориса на Районен съд - Сливен, в частта му в която е определена парична гаранция, вносима от „Ню Ай“ АД, ЕИК 200765778, по сметка на СлРС, над размера от 1 400лв.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба, в останалата й част.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: