О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 07.05.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                       

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N 254  по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по частна жалба  на ДПП „Сините камъни” ЕИК 119607289 със седалище и адрес на управление гр. С., пл.”А.С.” № * , представлявано от Директора Ф.М. против определение от 21.03.2014 г. по ч.гр.д. № 808/2014 г. на СлРС.

В жалбата се твърди, че с посоченото определение районният съд е върнал подадената от дирекцията жалба поради неотстранени нередовности. Излагат се съображения, че определението е неправилно. Сочи се, че в дадения от съда срок дирекцията е била уведомена, че следва да внесе държавна такса по сметка на Окръжен съд Сливен в размер на 15.00 лв. В законоустановения срок е била внесена държавната такса. Страната не е посочила доказателства за внасянето, тъй като счита, че в счетоводството на Окръжен съд следва да се получи извлечение  за постъпилата сума по сметката.  Не отричат, че  не са представили документ за внесена държавна такса в определения срок, поради това че считат, че банката е следвало да уведоми съда.

Настоящата инстанция намира жалбата за неоснователна поради следните съображения: С разпореждане от 27.02.2014 г. районниятсъд е оставил без движение частната жалба на ДПП” Сините камъни” като нередовна и е указал на страната в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представи документ за внесена държавна такса в размер на 15.00 лв. по сметка на СлОС като в противен случай частната жалба ще бъде върната.  Това разпореждане е било съобщено на страната на 05.03.2014 г.

С разпореждане  от 21.03.2014 г. районният съд е върнал частната жалба, тъй като е приел, че не са изпълнени указанията за отстраняването на нередовностите, понеже не е представен документ за внесената държавна такса.   

Разпореждането на съда е правилно и законосъобразно, тъй като той изрично е указал на страната, че не само следва да внесе държавната такса по сметка на СлОС, но и да представи документ за това. Изложените съображения в жалбата касаещи възможността на окръжния съд да се запознае с банковите извлечения са неотносими към спора, още повече че съдът , който администрира частната жалба е районният , а не окръжният съд.

 

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ  УВАЖЕНИЕ частна жалба  на ДПП „Сините камъни” ЕИК 119607289 със седалище и адрес на управление гр. С., пл.”А. С.” № * , представлявано от Директора Ф.М. против разпореждане  от 21.03.2014 г. по ч.гр.д. № 808/2014 г. на СлРС.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: