ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Сливен, 21.05.2014г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ :СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

ХРИСТИНА МАРЕВА,

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

 

като разгледа докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д. № 266 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството се развива по реда на чл. 274 – 278 от ГПК във вр. с чл. 396 от ГПК.

Обжалвано е определение № 868 от 17.03.2014г. по гр.д. № 1389/2014г. на РС – гр. Сливен, с което е допуснато обезпечение на предявените от В.Д.Ж. искове за обявяване относителната недействителност на сделки за разпореждане от ответниците с тяхно имущество с цел да се увредят неговите интереси.

В частната жалба се поддържа, че определението е незаконосъобразно.

Частният жалбоподател „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ЕООД поддържа, че обжалваното определение е незаконосъобразно, т.к. на първо място съдът е допуснал обезпечението без да извърши преценка на правния интерес от предявените искове и надлежните ответници по тях.

Наведени са съображения за липса на идентичност между вещите – предмет на сделките по предявените искове и тези, за които са представени доказателства, както и за липса на данни за увреждане интересите на ищеца поради възмездност на сделките. Поддържа се, че твърденията за знание са голословни поради липсата на неяснота относно лицата, упражняващи представителна власт за ответните дружества. Поддържа, че са необосновани и неверни твърденията относно собствеността на МПС, като представя договор за продажба на едно от МПС – „NISSAN“ в полза на трето, неучастващо по делото като страна лице. Поддържа, че не е извършена надлежна проверка относно вероятната основателност на предявените искове въз основа на представените доказателства. Поддържа се, че за ищеца не е налице обезпечителна нужда.

Предвид изложеното се иска съдът да отмени определението, с което е допуснато обезпечение на предявените по гр.д. № 1389/2014г. на РС – Сливен искове и да бъде обезсилена издадената в полза на ищеца обезпечителна заповед.

Частната жалба е допустима в хипотезата на чл. 274, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 396, ал. 1 от ГПК. Подадена е от лице надлежно легитимирано лице, чиито имуществени права се засягат от предявените искове за относителна недействителност на сделките и има правен интерес от обжалване на определението съгласно т. 6 от Тълкувателно решение № 6 от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., ОСГТК, докладчик съдията Светла Цачева.

Разгледана по съществото си, макар и не по изложените в нея съображения, частната жалба е основателна, предвид недопустимостта на предявените искове, за която съдът следи служебно.

Предмет на предявените от В.Д.Ж. искове, по които е образувано гр.д. № 1389/2014г. на РС – Сливен са следните сделки за продажба:

Сключения между „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД и „ГАМА МОТОРИ“ ООД договор от 30.05.2011г. за прехвърляне правото на собдственост по отношение на движими вещи: както следва: 1 . Баланс машина; 2. Баланс машина „Украйна“; 3. Електротопилна пещ; 4. Кабина прахово боядисване; 5. Компресор пренос9им тип СМВВ – 100 л.; 6. Координат Хескер; 7. Лентова отрезна машина; 8. Преса ПЕ 324Т; 9. Струг 16 К 2- - 3 бр.; 10. Струг СЕ 082.20; 11. Струг универсален; 12. Фреза универсална; 13. Фре3за ФУ 320; 14. Мотокар БД40.

Сключения между „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД и „ТМК“ ЕООД договор от 30.05.2011г. за прехвърляне правото на собственост върху МПС/ товарен автомобил марка „Мерцедес“ 312Д Спринтер с рег. № СН 6067НН, рама WDB9034261Р546174, двигател № 60298000014897 и

Сключения между „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД и „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ЕООД договор от 05.06.2012г. за прехвърляне правото на собственост върху лек автомобил „НИСАН Х ТРЕЙЛ“ с рег. № СН 9594КА, (предишен рег. № СА 8643МР), рама JN1TCNT31U0026727; двигател № M9RC838C000009.

Поискано е съдът да ги обяви за относително недействителни, като в исковата молба са посочени четирима ответници: „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД, „ГАМА МОТОРИ“ ООД, „ГАМВА НОВИ МОТОРИ“ ООД И „ТМК“ ЕООД, без да е прецизирана пасивната легитимация с оглед субективно съединените искове.

Ищецът е предявил исковете в качеството си на кредитор по отношение на „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД и „ГАМА МОТОРИ“ ООД за вземания по чл. 125, ал. 3 от ТЗ с оглед прекратяване участието на ищеца като съдружник за изплащане на дела му въз основа на баланс на дружествата към 31.05.2011г. съгласно решение по гр.д. № 6657/2011г. на РС – Сливен, потвърдено с решение по в.гр.д. № 382/2013г. на ОС – Сливен, - относно вземането спрямо „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД и решение по гр.д. № 6658/2011г. на РС – Сливен, потвърдено с решение по в.гр.д. № 787/2012г. на ОС – Сливен спрямо „ГАМА МОТОРИ“ ООД.

Твърденията в исковата молба относно движимите вещи - 1 . Баланс машина; 2. Баланс машина „Украйна“; 3. Електротопилна пещ; 4. Кабина прахово боядисване; 5. Компресор пренос9им тип СМВВ – 100 л.; 6. Координат Хескер; 7. Лентова отрезна машина; 8. Преса ПЕ 324Т; 9. Струг 16 К 2- - 3 бр.; 10. Струг СЕ 082.20; 11. Струг универсален; 12. Фреза универсална; 13. Фре3за ФУ 320; 14. Мотокар БД40 са, че освен чрез процесния договор сключен между „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД и „ГАМА МОТОРИ“ ООД в последствие същите са били предмет на прехвърлителни възмездни договори от 30.05.2011г. между „ГАМА МОТОРИ“ ООД и „ТМК“ ЕООД и договор от 05.06.2012г. сключен между „ТМК“ ЕООД и „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ООД.

Относно товарен автомобил марка „Мерцедес“ 312Д Спринтер с рег. № СН 6067НН, рама WDB9034261Р546174, двигател № 60298000014897 в исковата молба се посочва, че към настоящия момент същото моторно превозно средство е собственост на „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ООД по договор от 05.06.2012г. сключен между „ТМК“ ЕООД и „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ООД.

Относно лек автомобил „НИСАН Х ТРЕЙЛ“ с рег. № СН 9594КА, (предишен рег. № СА 8643МР), рама JN1TCNT31U0026727; двигател № M9RC838C000009 ищецът твръди, че е придобит от „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ООД въз основа на процесния договор от 30.05.2011г., но видно от приложения към частната жалба писмен договор с нотариална заверка на подписите, сключен на 28.10.2013г. същото МПС е собственост на този ответник съобразно прехвърлянето му от „ЕВРОЛАЙЗ АУТО“ ЕАД.

Към исковата молба са приложени като доказателства единствено преписи от изпълнителен лист относно вземанията, от които ищецът черпи качеството си на кредитор спрямо двама от ответниците „“ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД и „ГАМА МОТОРИ“ ООД и фактури.

По отношение на останалите ответници „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ООД И „ТМК“ ЕООД ищецът обосновава пасивната им легитимация с твърдението, че лицата, които са съдружници в тях и ги представляват са същите, които са съдружници и в другите две дружества –я ваващи се длъжници към ищеца съгласно представените изпълнителни основания.

Въз основа на така установеното се налага извода, че частната жалба е основателна и обжалваното определение следва да се отмени по следните съображения:

По отношение на сключените сделки от дружествата – длъжници, ищецът поддържа, че увреждат интересите му като кредитор и иска обявяването на относителната им недействителност, като целта на исковете по чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗЗД е ищецът като кредитор да се удовлетвори от имуществото, без уважаването на исковете да засяга действителността на сделките.

За ищеца следователно е налице правен интерес да предяви исковете по чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗЗД тогава, когато към момента на подаване на исковата молба имуществото – предмет на процесните сделки, е в патримониума на приобритателя по тях въз основа на сделките сключени с лице, което се явява длъжник на кредитора. При последващо отчуждаване на имуществото и прехвърлянето му в собственост на лица, които не са договаряли с длъжник на ищеца – кредитор и спрямо които ищеца няма това качество, уважаването на исковете няма да постигне целената с тях защита на права поради липсата на възможност за насочване на принудителното изпълнение към това имущество в патримониума на последващия приобритател. За последващите приобриатели на имуществото липсва както материална, така и процесуална легитимация да отговарят по иск за относителна недействителност към лице, което няма качеството на кредитор нито спрямо тях, нито спрямо лицето, с което са договаряли за придобиване на имуществото, поради което предявените искове относно сделките по отношение на 1 . Баланс машина; 2. Баланс машина „Украйна“; 3. Електротопилна пещ; 4. Кабина прахово боядисване; 5. Компресор пренос9им тип СМВВ – 100 л.; 6. Координат Хескер; 7. Лентова отрезна машина; 8. Преса ПЕ 324Т; 9. Струг 16 К 2- - 3 бр.; 10. Струг СЕ 082.20; 11. Струг универсален; 12. Фреза универсална; 13. Фре3за ФУ 320; 14. Мотокар БД40 и товарен автомобил марка „Мерцедес“ 312Д Спринтер с рег. № СН 6067НН, рама WDB9034261Р546174, двигател № 60298000014897 ас недопустими.

По отношение на лек автомобил „НИСАН Х ТРЕЙЛ“ с рег. № СН 9594КА, (предишен рег. № СА 8643МР), рама JN1TCNT31U0026727; двигател № M9RC838C000009, предявеният иск за относителна недействителност е допустим съобразно твърденията в исковата молба, които обаче не се подкрепят от представените с нея доказателства. Видно, от представения с частната жалба писмен договор от 28.10.2013г. с нотариална заверка на подписите, правото на собственост е придобито от „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ООД, което няма качеството на длъжник спрямо ищеца, не въз основа на договора – предмет на предявения иск, а въз основа на договор с лице, което също няма качеството на кредитор, поради което и този иск се явява недопустим.

С оглед твърдението на ищеца, че собственика на машините към настоящия момент - „ТМК“ ЕООД и на МПС - „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ООД, са дружества – участници и представители на които са лицата – съдружници и в останалите две дружества, респективно, че същите се явяват недобросъвестни приобритатели по аргумент от противното съгласно последното предложение от разпоредбата на чл. 135, ал. 1 от ЗЗД, следва да се направи уточнението, че посочената новела има за предмет други материални права, а не потестативното право на кредитора да обяви увреждащите го действия и сделки спрямо себе си за недействителни, т.е. посочената разпоредба няма отношение към пасивната легитимация по иска за относителна недействителност на сделките.

Водим от гореизложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 868 от 17.03.2014г. по гр.д. № 1389/2014г. на РС – гр. Сливен, с което е допуснато обезпечение на предявените от В.Д.Ж., ЕГН **********, със съдебен адрес: гр. С., ул. „Г. С. Р.“ № *, офис № * чрез пълномощника адв. А. С. против „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД, ЕИК 119620564, „ГАМА МОТОРИ“ ООД, ЕИК 119103549, „ГАМА НОВИ ОМТОРИ“ ООД, ЕИК 201615991 И „ТМК“ ЕООД, ЕИК 119597489 искове аз обявяване относителната недействителност на договор от 30.05.2011г. сключен между „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД И „ГАМА МОТОРИ“ ООД за продажба на 1 . Баланс машина; 2. Баланс машина „Украйна“; 3. Електротопилна пещ; 4. Кабина прахово боядисване; 5. Компресор пренос9им тип СМВВ – 100 л.; 6. Координат Хескер; 7. Лентова отрезна машина; 8. Преса ПЕ 324Т; 9. Струг 16 К 2- - 3 бр.; 10. Струг СЕ 082.20; 11. Струг универсален; 12. Фреза универсална; 13. Фре3за ФУ 320; 14. Мотокар БД40; за обявяване относителната недействителност на договор от 30.05.2011г. сключен между „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД И „ТМК“ ЕООД за прехвърляне  правото на собственост върху товарен автомобил марка „Мерцедес“ 312Д Спринтер с рег. № СН 6067НН, рама WDB9034261Р546174, двигател № 60298000014897 и за обявяване относителната недействителност на договор от 05.06.2012г. сключен между „ГАМА ЕЛ МОТОРИ“ ООД и „ГАМА НОВИ МОТОРИ“ ЕООД за продажба на лек автомобил „НИСАН Х ТРЕЙЛ“ с рег. № СН 9594КА, (предишен рег. № СА 8643МР), рама JN1TCNT31U0026727; двигател № M9RC838C000009 ЧРЕ НАЛАГАНЕ НА ЗАПОР върху описаните машини и МПС и ОБЕЗСИЛВА издадената на 18.03.2014г. обезпечителна заповед за така допуснатото обезпечение

 

 

Определението не подлежи на касационно обжалване!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

2.