О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

ГР.С., 13.05.2014 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                              СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 267 по описа за 2013  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Чрез ЧСИ е постъпила жалба от длъжника против действията на съдебния изпълнител по извършен въвод във владение.

В нея твърди, че обжалва действията на ЧСИ, изразяващи се в провеждане на публична продан и изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот, срещу който е насочено принудителното изпълнение. Заявява, че по изпълнителното дело са предприети действия по извършване н апублична продан на собствените му недвижими имоти – 1. апартамент №* и гараж, находящи се в ГР.С., ул. „И.В.“ № *, вх.* и *. Едноетажна масивна жилищна сграда в с. Раково, община Сливен.  Оплаква се от действията на ЧСИ по повод гаража, срещу който е насочено принудителното изпълнение, като ги счита за незаконосъобразни. Твърди, че по време на описа на 23.09.2013г. ЧСИ не е извършил подробно описание на имотите, находящи се на адреса в ГР.С.. Посочил е, че на него се намират апартамент и гараж, а не е отразил, че гаражът е преустроен във фризьорски салон, след промяна на предназначението му. Освен това към момента този гараж, преустроен във фризьорски салон, фукционирал като магазин за плодове и зеленчуци, което също не било отразено от ЧСИ. Счита, че е налице допуснато нарушение, тъй като законовото изискване било подробно описание на имота, за да може да се даде най-точна оценка.

Поради това моли слОС да отмени действията на ЧСИ, изразяващи се в провеждане на публична продан и изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот – гараж. Иска и спиране на изпълнителното производство в частта относно възлагане на имота на купувача, при условията на чл. 438 от ГПК.

Насрещната страна – длъжник по изпълнителното дело не е подала писмен отговор.

ЧСИ е поредставил писмени обяснения, с които описва хронологически действията си и заявява, че при извършване на описа длъжникът не е предявил никакви възражения, включително по описанието на физическото състояние на имота по заключението на вещото лице.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и обясненията на ЧСИ, съдът намира жалбата за недопустима по следните съображения:

Съгласно разпоредбите на  ГПК основанията за атакуване на действията на СИ и лицата, разполагащи с легитимация за това, са изчерпателно и лимитативно определени от правната норма и разширяване на обсега й на действие в която и да е от двете посоки, е недопустимо.

Длъжникът по изпълнителното дело разполага с възможност да атакува пред съда действията, изброени в чл. 435 ал. 2 от ГПК, както и, съгласно ал. 3 на чл. 435,  постановлението за възлагане. В настоящия случай не е налице никоя от хипотезите на чл. 435 ал. 2 от ГПК.

С жалбата са инвокирани оплаквания единствено по отношение на непълно извършен опис на имот – гараж, което не представлява самостоятелно основание за обжалване. Дори да се приеме, че жалбата е насочена срещу постановлението за възлагане на този имот, то правната норма конкретно и ограничително е разписала основанията, при наличието на които се поражда правото на жалба за всички активно легитимирани от разпоредбата на чл. 435 ал. 3 от ГПК лиц, включително длъжника – наддаването да не е било извършено надлежно, или имуществото да не е било възложено по най-високата предложена цена. Такива обстоятелства нито са въвеждани като атакуващи доводи, нито са обективно констатирани.

На последно място, за яснота, може да се отбележи само, че длъжникът е могъл да отправи възраженията си по време на описа и приемането на оценката, но не е сторил това своевременно, още повече, че вещото лице е извършило оценката след оглед на имота – тоест заключението му е основано на действителното и актуално състояние на продаваното имущество, а не на формалното описание в протокола за опис от 23.09.13г. на ЧСИ. Самата оценка не е била обжалвана надлежно и своевременно.

По тези съображения настоящият състав намира, че жалбата е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Поради това съдът не следва да се произнася и по искането за спиране на изпълнителното производство, имплементирано в недопустимата жалба

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба вх.№ 01612 от 07.04.2014г. по изп.д. № 20137680400325 на ЧСИ рег. № 768 и район на действие района на СлОС, подадена от длъжника Н.Г.Г., против действията на ЧСИ, изразяващи се в провеждане на публична продан и изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот, като  НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 267/14 на СлОС като НЕДОПУСТИМО.

 

 

Определението подлежи на обжалване пред БАС в седмичен срок от връчването.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

         ЧЛЕНОВЕ: