О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                               

                                           гр.Сливен, 30.05.2014г.

 

 

  СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети май през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

 

         СВЕТОСЛАВА КОСТОВА                                                           

                                                           

 

като разгледа докладваното от съдия Костова въззивно частно гражданско дело № 269, по описа на съда за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Производството се развива по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

         Образувано е по частна жалба от З.Х.Р. против определение № 763/05.03.2014г. по гр.д. № 5157/2012г. на СлРС, с което е оставен без разглеждане предявеният иск и прекратено делото поради липса на правен интерес от водене на производството.

В частната жалба се твърди, че първоинстанционния съд неправилно е определил вида на предявеният иск, като отрицателно установителен такъв. Посочва се, че правния интерес от предявяване на иска е продиктуван от влязло в сила Определение № 349/09.05.2012г. по в.ч.гр.д. № 213/2012г. на СлОС, с което е отменено разпореждането  по ч.гр.д. № 2940/2011г. на СлРС, в частта срещу З.Х.Р. – поръчител и солидарен длъжник за вземанията на ОББ АД, произтичащи от Договор за банков кредит №   LD 0724301047 от 15.08.2007г. и обезсилен издадения срещу нея изпълнителен лист. В образуваното изпълнително производство били принудително събрани  чрез запор на трудовото възнаграждение на З.Р. за периода от м.12.2011г. до м.07.2012г. общо сумата 1362 лева.

Предвид това, че заповедта за изпълнение е отменена и обезсилен издадения изпълнителен лист, частния жалбоподател счита, че събраните суми по изп. дело са недължимо платени. В тази връзка е подадено заявление пред СлРС за издаване на заповед за изпълнение и образувано ч.гр.д. № 4281/2012г. Заявлението било уважено и издадена заповед за изпълнение. В срока за възражение, такова било подадено от ОББ АД. В изпълнение на дадените указания от съда, частния жалбоподател е предявил по исков път претенциите за установяване на вземането си, събрано без основание. С атакуваното определение, съдът е оставил без разглеждане предявеният иск и прекратил производството по делото.

Несъгласен с мотивите на атакуваното определение, частния жалбоподател моли същото да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е връчена на другата страна, която в указания от съда срок не е депозирала отговор по нея.

След анализ на изложеното в частната жалба и приложените доказателства по гр.д. № 5157/2012г. на СлРС и гр.д. № 124/2012г. на СлРС,  въззивния съд прие за установено следното от фактическа страна :

На 05.05.2011г. пред СлРС е подадено заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист от ОББ срещу ЕТ А.К. - кредитополучател, А.Я.К. - поръчител и З.Х. Р. - поръчител. Образувано е ч.гр.д. № 2940/2011г. по описа на СлРС.

На 09.05.2011г. е издадена Заповед за незабавно изпълнение № 2194/09.05.2011г. и изпълнителен лист на заявителя ОББ АД срещу длъжниците ЕТ А.К.- кредитополучател, А.Я.К. - поръчител и З.Х.Р. - поръчител за сумата от 5 787.53 лв. главница по договор за кредит от 15.08.2007г., договорна лихва в размер на 215.70 лв., наказателна лихва в размер на 36.83 лв. и направените в заповедното производство разноски в размер на 506.24 лв. Изпълнителния лист е получен на 13.05.2011г. от представител на ОББ.

С влязло в сила определение от 09.05.2012г. на СлОС е отменена заповедта за незабавно изпълнение в частта, в която е издадена срещу З.Х.Р., като поръчител за сумата от 5 787.53 лв. главница по договор за кредит от 15.08.2007 г., договорна лихва в размер на 215.70 лв., наказателна лихва в размер на 36.83 лв. и направените в заповедното производство разноски в размер на 506.24 лв. и е обезсилен в същата част, издадения на 09.05.2011г. изпълнителен лист.

На 13.01.2012г. е предявен установителен иск по реда на чл. 422 от ГПК от ОББ АД срещу З.Х.Р., за това че като поръчител по договор за банков кредит №   LD 0724301047 от 15.08.2007г. дължи  сумата от 5 787.53лв. – главница;  договорна лихва в размер на 215.70 лв., наказателна лихва в размер на 36.83 лв. и направените в заповедното производство разноски в размер на 506.24 лв. Образувано е гр.д. № 124/2012г. на СлРС, като в съдебно заседание на 08.10.2012г. е изменен предявеният иск от положително установителен на осъдителен такъв.

С решение № 27 от 15.02.2013г. по гр.д. № 124/2012г. на СлРС е осъдена З.Х.Р., като поръчител да заплати на ОББ АД сумата от 5 787.53 лв. главница по договор за кредит от 15.08.2007г., договорна лихва в размер на 215.70 лв., наказателна лихва в размер на 36.83 лв. и направените в заповедното производство разноски в размер на 506.24 лв., както и разноските за исковото производство в размер на 949 лв.

С решение № 129 от 22.05.2013г. по в.гр.д. № 216/2013г. на СлОС е отхвърлен предявения иск за заплащането на разноски в размер на сумата от 506.24 лв. и е потвърдено решението в останалите части.

С определение от 26.09.2013г. по к.т.д. № 3098/2013г. на ВКС е оставена без разглеждане жалбата на осъдената З.Х.Р. срещу решение № 129 от 22.05.2013г. по в.гр.д. № 216/2013г. на СлОС.

С определение от 06.12.2013г. по ч.т.д. № 4342/2013г. на ВКС е потвърдено определение от 26.09.2013г. по к.т.д. № 3098/2013г. на ВКС.

За периода от м.12.2011г. до м.07.2012г. в образуваното изпълнително производство били принудително събрани  чрез запор на трудовото възнаграждение на З.Р. общо сумата 1362 лева.

За установяване недължимостта на горната сума З.Р. е подала на 11.09.2012г. заявление пред СлРС по реда чл.410 от ГПК. Заявлението е уважено и издадена заповед за изпълнение № 2762/12.09.2012г. Поради постъпило възражение от ОББ АД, З.Р. е предявила претенциите за установяване на вземането си по реда на чл.422 от ГПК и образувано гражд. производство № 5157/2012г. на СлРС.

С атакуваното определение № 763/05.03.2014г., първоинстанционния съд съобразявайки влязлото в сила решение № № 27 от 15.02.2013г. по гр.д. № 124/2012г. на СлРС, е оставил без разглеждане предявеният иск по гр.д. № 5157/2012г. на СлРС и прекратил делото поради липса на правен интерес от водене на производството.

Установеното от фактическа страна мотивира следните изводи от правно естество :

Частната жалба е допустима, подадена в законоустановения срок от лице, което има правен интерес от обжалването срещу акт, който подлежи на съдебен инстанционен контрол.

Разгледана по същество се явява основателна.

Предявените искове по реда на чл.422 ГПК представляват своеобразно продължение на заявените вече претенции в заповедното производство. Искът, предявен по гр.д. № 5157/2012г. на СлРС за установяване на недължимо събрана сума се основава на отменената Заповед № 2194/09.05.2011г. по ч.гр.д. № 2940/2011г. по описа на СлРС и обезсиления изпълнителен лист, издаден въз основа на заповедта. Целта е да се установи, че сумата е събрана без да има годно изпълнително основание, като търсената правна защита е допустима и адекватна.

Настоящия въззивен състав не споделя доводите на първоинстанционния съд за липса на правен интерес от водене на производството по гр.д. № 5157/2012г. на СлРС. Действително по спора между страните, разгледан в гр.д. № 124/2012г. на СлРС е постановено влязло в сила решение, но въз основа на това решение евентуално ще бъде издаден изпълнителен лист, респ. образувано друго изпълнително производство. По него дължимата сума ще бъде събрана в цялост, така както е описана в диспозитива на решението.

Между двете производства следва да бъде направен ясен паралел и отграничение при което се установява липса на идентичност в предмета на гр.д. № 124/2012г. на СлРС и гр.д. № 5157/2012г. на СлРС, който да обосновава приложението на чл. 299, ал.1 от ГПК.

С оглед гореизложеното, настоящия съдебен състав намира частната жалба за основателна и като такава следва да я уважи, като отмени атакуваното определение и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

На осн. чл. 278 от ГПК, настоящия въззивен съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОТМЕНЯ определение № 763/05.03.2014г. по гр.д. № 5157/2012г. на СлРС, с което е оставен без разглеждане предявеният иск и прекратено делото, поради липса на правен интерес от водене на производството.

 

Връща делото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                     

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :