ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

28.05.2014 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на двадесет и осми май...……………………….

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  277 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на Г.С.К. против Разпореждане  от 25.03.2014г. по гр.д.№ 1223/13 на Районен съд – Сливен, с което е върната подадената частна жалба, поради неотстранени нередовности. Счита че постановеното определение е незаконосъобразно, тъй като е представила доказателство че е внесла дължимата такса, в определения срок. Моли съда да постанови определение, с което отмени обжалваното, като неправилно.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна.

Г.С.К. е подала въззивна жалба против решение по гр.д.№ 1223/13 по описа на СлРС.  Жалбата е била оставена без движение с указание да внесе дължимата д.т. Жалбоподателката е внесла на 11.03.2014г. сумата 12.50 лв. по сметка на СлОС. С разпореждане от 17.03.2014г., въззивната жалба е оставена отново без движение за довнасяне на сумата 12.50лв. по сметка на СлОС. Това разпореждане е съобщено на жалбоподателката на 18.03.2014г. С молба от 20.03.2014г. е представена по делото квитанция за внесена д.т. в размер на 12.50лв. по сметка на СлОС., внесена на същата дата.

Въпреки това, с обжалваното разпореждане от 25.03.2014г., СлРС е върнал въззивната жалба поради неотстраняване в срок на нередовностите й.

Разпореждането е незаконосъобразно и следва да се отмени. Жалбоподателят е изпълнил указанията на СлРС в срок и е представил по делото, също в срок, доказателство за внесената такса. Въззивната жалба е била редовна и е следвало  да бъде администрирана. Разпореждането за връщане е постановено преди да е изтекъл срока за отстраняване на нередовностите, който изтича на 25.03.2014г., включително.

По изложените съображения следва да бъде отменено постановеното разпореждане за връщане на жалбата и делото върнато на СлРС за администрирането й.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

ОТМЕНЯ Разпореждане № 5861от 25.03.2014г. по гр.д.№ 1223/14 на Районен съд – Сливен, с което е върната подадената въззивна жалба от Г.С.К., като нередовна.

Връща делото на СлРС за администриране на частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: