О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Сливен, 17.07.2014 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

          Сливенският окръжен съд, граждански въззивен състав, в закрито заседание на седемнадесети юли  през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА                                                     

като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА в.гр. дело № 278 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

          Производството се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

          С определение № 372/11.06.2014 г. постановено в закрито съдебно заседание съдът е спрял производството по ч.гр.д.№ 278/2014 г. по описа на СлОС до приключване на производството по частна жалба от 17.04.2014 г. След спиране на производството по ч.гр.д. № 278/2014г. е било образувано ч.гр.д. № 330/2014 г. по частна жалба от 17.04.2014 г.  По него е постановено определение № 382/16.06.2014 г., с което жалбата на „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ“ ЕАД против определение № 955 от 26.03.2014 г. по гр.д. №261/2014 г. по описа на СлРС е била оставена без уважение. В определението си съдът приел, че производството по искове предявени срещу лице, което е починало преди завеждане на исковата молба производството по делото се явява недопустимо и исковата молба следва да бъде върната. Определението на СлОС във връзка с жалба от 17.04.2014 г.   е влязло в сила.

          Тъй като производството по настоящото дело е било спряно до влизане в сила на съдебен акт по частна жалба от 17.04.2014 г. против определение № 955/2014 г. по гр.д. № 261/2014 г. по описа на СлРС е налице хипотезата на чл. 230 ал.1 от ГПК, а именно съдът следва да възобнови производството служебно, тъй като са отстранени пречките за движението му.

С оглед на изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.гр.д. № 278/2014 г. по описа на Сливенския окръжен съд.

         

          Съдът дължи произнасяне по депозираната частна жалба № 4651 от 25.02.2014 г. против определение № 470/06.02.2014 г. по гр.д. № 261/2014 г. по описа на Сливенския районен съд, с което частично е уважено искането на ищеца за допускане на обезпечение на предявените осъдителни искове против ЕТ „Ж.Ж.“***.

          В разпоредбата на чл. 389 ал.1 от ГПК е посочено, че във всяко положение на делото, до приключване на съдебното дирене във въззивното производство ищецът може да иска от съда пред който делото е висящо, да допусне обезпечение на иска. Тази разпоредба на закона предполага, че за да бъде допуснато обезпечение е необходимо да е налице висящо производство. В настоящия случай производството по предявените искове по гр.д. № 261/2014 г. на Сливенския районен съд е прекратено,поради недопустимост. Липсва висящност на производството, поради което е недопустимо да бъдат налагани обезпечения. С оглед на това жалбата против частично допуснато обезпечение на исковете се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. С., р-н „М.“, бул. „Ц.Ш.“ № * срещу определение № 470/06.02.2014 г. по гр.д. № 261/2014 г. по описа на Сливенския районен съд.

Определението в частта, с която частната жалба на „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ“ ЕАД е оставена без уважение подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС. В останалата част определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                      2.