О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 22.05.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                         

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов  гр. д. N 282  по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по жалба, подадена от адв. Д.Б., в качеството на пълномощник на взискателя по изп. дело № 943/2013г. по описа на СИС при Сливенски районен съд против разпореждане на ДСИ от 31.01.2014 г., с което е намалено като прекомерно договореното между взискателя и пълномощника му адвокатско възнаграждение за образуване и водене на изпълнителното дело на основание на чл.78 ал.5 от ГПК.

 

В жалбата се твърди, че обжалваното разпореждане е незаконосъобразно и постановено в нарушение на процесуалните правила и материалния закон. На първо място се прави възражение по отношение на процесуалната легитимация на подалия възражението за прекомерност като се сочи, че тя не може да представлява единия длъжник пред съда, а представлява единствено себе си. Поради това нейното възражение е недопустимо. На второ място, съдебният изпълнител не е извършил преценка на характера, евентуалната продължителност и тежестта на предстоящите действия на процесуалния представител до събирането на дължимите суми. Изпълнителното дело е било образувано срещу двама длъжници и предстоят действия по принудително събиране. Поради това разпореждането на ДСИ е необосновано и незаконосъобразно и се иска отмяната му и да бъде оставен в сила договорения размер за адвокатско възнаграждение.

Постъпили са мотиви и от ДСИ, в които подробно се излагат съображенията по чл. 78 ал.5 от ГПК и е изведен извода, че по изпълнителното дело не е налице фактическа и правна сложност. Касае се за събиране на парично вземане, за което в молбата за образуване е посочен конкретен обект и способ на изпълнение.

 

Постъпила е  становище и от длъжника, в което се сочи, че взискателят не е бил затруднен по никакъв начин по призоваването и че дължимата сума по изпълнителния лист веднъж вече му е била изпратена с пощенски запис. Така, след извършеното плащане чрез пощенския запис е безсмислено предприемането на каквито и да е изпълнителни действия.

 

Настоящият състав на СлОС намира следното:

Съгласно чл. 78, ал. 5 от ГПК, ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно, съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата, а именно до минимума на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Тази наредба е издадена въз основа на законова делегация, регламентираща правото на органите на адвокатурата да определят минималните размери на адвокатските възнаграждения.В случая намира приложение чл. 10, т. 1 от Наредбата, според който за защита по изпълнително дело.

С разпореждане от 31.01.2014г. е намалено като прекомерно договореното между взискателя и пълномощника му адвокатско възнаграждение за водене и образуване на изпълнителното дело от 720 лв. на 210 лв. Изпълнителното производство е било образувано за парично вземане в размер на сумата от 1230 лв. Като конкретен способ е посочено изпълнение върху възбранено недвижимо имущество. Не е констатирана правна и фактическа сложност в производството и поради това действително е налице несъответствие в съотношението на цената на адвокатската защита и фактическите и правни характеристики на делото. Не се установява взискателят по делото да е бил особено затруднен с оглед възможностите за събиране на своето вземане. Възраженията в жалбата в тази насока са изцяло неоснователни, с оглед и размера на вземането и посочения способ за изпълнение. Ето защо, жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от изложените съображения, съдът

                          

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ без уважение жалба на адв. Д.Б., в качеството на пълномощник на взискателя по изп. дело № 943/2013г. по описа на СИС при Сливенски районен съд против разпореждане на ДСИ от 31.01.2014 г., с което е намалено като прекомерно договореното между взискателя и пълномощника му адвокатско възнаграждение за образуване и водене на изпълнителното дело на основание на чл.78 ал.5 от ГПК.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: