ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                           

Гр. Сливен, 05.09.2014г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр. отделение в закрито заседание на  пети септември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

като се запозна с докладваното гр.д.№ 285 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба подадена от К. Д. С., с която предявява против Гаранционен фонд – гр. София иск за изплащане на обезщетение от вреди, причинени в ПТП на 05.11.2012г. от водач на МПС, за което към същия момент не е имало сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

В срока по чл. 131, ал.1 от ГПК – съвпадащ със срока по чл. 119, ал. 3 от ГПК е подаден отговор, с който е направено възражение за местна подсъдност на основание чл. 108, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 287, ал. 1 и чл. 288 от КЗ. Изложени са съображения за неприложимост на правилата за изборна подсъдност по чл. 115 от ГПК (има се предвид тази по чл. 113 от ГПК), т.к. отговорността на ответника не произтича от договорно отношение и ищцата няма качеството на потребител на застрахователна услуга по смисъла на § 1, т. 1 от ЗР на КЗ.

Съдът намира, че възражението е основателно

По възражението е налице практика на Върховен касационен съд, обективирана в определение № 44 от 17.01.2011 г. на ВКС по ч. т. д. № 803/2010 г., II ТО и Определение № 814 от 17.10.2011 г. на ВКС по ч. т. д. № 642/2010 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Лидия Иванова, постановени на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 и т. 3 във вр. с чл. 274, ал. 3 от ГПК.

С поосчените определения се приема, че разпоредбата на чл. 113 ГПК за избор на местна подсъдност е неприложима при пряк иск по чл. 226, ал. 1 КЗ, предявен срещу Гаранционен фонд. Отговорността на Гаранционния фонд за заплащане на обезщетение произтича от закона, а не от договор за застраховка и именно липсата на договор за застраховка е основанието за нагажиране гаранционна отговорност на ответника. Следователно лицата - претърпели вреди от виновно поведение на водачи, които не са сключили договор за застраховка „Гражданска отговорност на ватомобилистите“, не са "потребители на застрахователни услуги" по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КЗ, поради което не намира приложение и нормата на чл. 113 ГПК.

 В случая местната подсъдност на предявените искове следва да се определи по общото правило на чл. 108, ал. 1, изр. 1 от ГПК и с оглед правилата за родова подсъдност по чл. 104, т. 4 ГПК - местно компетентен е Софийски градси съд, т.к. седалището на Гаранционния фонд е гр. София.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 285 по описа на ОС - Сливен за 2014г. и ИЗПАРЩА делото за разглеждането му от компетентния Софийски градски съд.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: