О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 23.05.2014г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:    МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ст. Михайлова въззивно частно гражданско дело №286 по описа за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл. 423 от ГПК.

            Образувано е по възражение /нар. жалба/, подадено от С.Д.Д. – длъжник по заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№883/2013г. по описа на РС – Нова Загора.

Във възражението си, нар. жалба, длъжникът С.Д. посочва, че издадената против нея заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК №889/27.12.2013г. по ч.гр.д.№883/2013г. на НЗРС не й е връчена надлежно, поради което била лишена от възможността да оспори вземането. Посочва, че на 30.12.2013г. до Кметство с.Новоселец, общ.Нова Загора, където тя живее постоянно, е изпратено съобщение за връчване, ведно със Заповед №889 за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№883/2013г. на НЗРС. Преди Нова година тя отишла да гостува на дъщеря си в с.Ягода, общ.Мъглиж, но поради влошено здравословно състояние останала там по-дълго време. Посочва, че на 30.01.2014г. се прибрала в дома си в с.Новоселец и тогава била уведомена, че съобщението, ведно със заповедта за изпълнение са връчени от служителка на кметството на нейна съселянка – Р.С. още на 08.01.2014г., за което тя не била уведомена. На съседката й не било обяснено какви са документите, само й казали, че е някакво писмо и нямало проблем тя да ги получи. Съседката й още на същия ден – 30.01.2014г. й дала книжата и след справка по телефона в РС – Нова Загора разбрала, че в съобщението било вписано, че същото й е връчено лично на 08.01.2014г., което не отговаря на истината. Посочва, че е лишена от възможността да оспори вземането, тъй като издадената заповед не й е връчена надлежно, не й е връчена лично, както е отбелязано в съобщението. Моли въззивния съд да отмени заповедта за изпълнение по чл.410 от ГПК, тъй като била лишена от възможност да оспори вземането.

Препис от възражението е връчен редовно на другата страна – кредитора „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, който в  законоустановения срок е депозирал отговор, с който обаче не е изразил становище по основателността на възражението.

            След преценка на приложените доказателства, съдът прие следното от фактическа страна:

Производството по ч.гр.д.№883/2013г. по описа на РС – Нова Загора е образувано по реда на чл. 410 от ГПК по заявление на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД срещу длъжника С.Д.Д. ***. Въз основа на заявлението е издадена Заповед №889 от 27.12.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, с която е разпоредено длъжника С.Д.Д. да заплати в полза на заявителя сумата от 291,60 лева – главница, 49,13лв. лихва за забава за периода от 31.01.2011г. до 18.12.2013г., ведно със законната лихва върху главницата от 27.12.2013г. до окончателното й изплащане и разноски по делото в размер на 145,50лв.

Заповедта за изпълнение е изпратена за връчване на длъжника на адрес: с.Новоселец, общ.Нова Загора. В разписката, удостоверяваща връчването е посочено, че на 08.01.2014г. връчителя от Кметството на с.Новоселец без посочени имена и длъжност – само подпис е връчил лично на адресата съобщението. В п.1 от разписката /за подпис на адресата лично/негов представител/ е поставен подпис.

С разпореждане от 28.01.2014г. районният съдия е приел връчването за редовно и е разпоредил издаване на изпълнителен лист. На 28.01.2014г. на заявителя е издаден изпълнителен лист.

На 31.01.2014г. Кметът на Кметство с.Ягода, общ.Мъглиж, обл.Стара Загора е издал удостоверение относно обстоятелството, че С.Д.Д. през периода от 15.12.2013г. до 25.01.2014г. е гостувала на дъщеря си Д.А.Х., жител на с.Ягода с постоянен адрес: ул.“Д.“ №*

Към възражението длъжникът е приложил нотариално заверена декларация на Р.И.С. от с.Новоселец, общ.нова Загора, която декларира, че съобщение, придружено със Заповед №889/27.12.2013г. от РС – Нова Загора по ч.гр.д.№883/2013г., адресирано до С.Д.Д. *** било връчено на нея на 08.01.2013г., като й било обяснено от Кмета, че е писмо, което може да получи и тя и което да предаде на съседката си С.Д., без да й обяснят, че това е документ, който може да се обжалва в определен срок и тъй като С.Д. била на гости при дъщеря си в с.Ягода, обл.Стара Загора не могла да й го даде веднага, като й го предала на 30.01.2014г., веднага след прибирането й в дома й в с.Новоселец.

            Към възражението С.Д.Д. е приложила и нотариално заверен образец от подписа си.

            Възражението по настоящото дело е подадено на 28.02.2014г. – изпратено по пощата с пощенско клеймо от 28.02.2014г.          

            Въз основа на така приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Възражението е подадено от надлежна страна, имаща правен интерес и в законово определения 1-месечен срок от узнаването на заповедта за изпълнение, /длъжникът е узнал за заповедта на 30.01.2014г., като е подал възражението на 28.02.2014г./, поради което е допустимо.

            Разгледано по същество, възражението е основателно и като такова следва да се приеме от въззивния съд.

             Предвид така установеното от фактическа страна се налага извода, че заповедта за изпълнение не е връчена надлежно на длъжника С.Д.Д.. Ненадлежното връчване по смисъла на чл.423, ал.1, т.1 от ГПК е свързано с нарушаване на процесуалните правила на чл.37 и сл. от ГПК за връчване на съдебни книжа.

            По делото се установи, че съобщението, ведно със заповедта за изпълнение по чл.410 от ГПК е връчено от служител в Кметство с.Новоселец /без посочени имена и длъжност/ на съсед на длъжника – на Р.И.С.. Връчването на първо място не е оформено надлежно, тъй като не е попълнена т.2 на разписката, удостоверяваща връчването, касаеща връчване на друго лице, а е положен подпис от получилото съобщението лице /установено, че не е длъжника/ в п.1 от разписката, отнасяща се до лично връчване на адресата или на негов представител. Следователно връчителят е нарушил разпоредбите на чл.44, ал.1 от ГПК относно удостоверяване на връчването.

            От друга страна извършеното връчване на заповедта за изпълнение на съсед /лицето Р.С., получила книжата е съсед на длъжника С.Д./ е в нарушение на разпоредбите на чл.46, ал.2, вр. с ал.1 от ГПК. С новия ГПК е изключено връчването на съсед. Изчерпателно в разпоредбата на чл.46, ал.2 от ГПК са посочени „другите“ лица, на които може да се връчат съдебни книжа със съгласието на лицето за приемането им. Сред тях не фигурира съсед. Тези лица за улеснение на връчителя са посочени и в п.2 от разписката, удостоверяваща връчването. В случая, с връчването на заповедта за изпълнение на съсед на длъжника, извън факта на неправилно удостоверяване на това връчване, е налице нередовно връчване. Поради това съдът приема, че длъжникът С.Д.Д. е била лишена от възможност да оспори вземането по реда на чл.414 от ГПК, поради ненадлежно връчване на заповедта за изпълнение.

Съобразно изложеното, настоящият съдебен състав приема, че е осъществен фактическият състав на чл. 423, ал.1, т.1 от ГПК, поради което на основание чл. 423, ал.3 и ал.4 от ГПК възражението следва да бъде прието, изпълнението да бъде спряно и делото да се върне на районния съд за продължаване на заповедното производство с указания по чл. 415, ал. 1 от ГПК.

Ръководен от изложеното и на основание чл. 423, ал.3 и ал.4 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА възражение, подадено от длъжника С.Д.Д. с ЕГН ********** *** Загора срещу Заповед №889 от 27.12.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр. д. №883/2013г. по описа на Новозагорски районен съд.

 

СПИРА изпълнението на Заповед №889 от 27.12.2013г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр. д. №883/2013г. по описа на Новозагорски районен съд.

 

ВРЪЩА делото на Новозагорски районен съд за продължаване на заповедното производство с указания по чл. 415, ал. 1 от ГПК.

 

Определението е окончателно.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                            2.