О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 23.05.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,  гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                         

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч. гр. д. N 292 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по повод частна жалба на Р.С. Колев срещу определение № 721/04.03.2014 г. постановено по гр. д. № 1488/2013 г. на СлРС, с което е издаден обратен изпълнителен лист. В жалбата се твърди, че това определение е неправилно и незаконосъобразно. Хипотезата на чл. 245 ал. 3 от ГПК визира единствено издаване на обратен изпълнителен лист при допуснато предварително изпълнение на съдебния акт, поради което евентуалните вреди следва да бъдат претендирани по общия ред. На второ място се прави оплакване, че първоинстанционният съд е следвало да спре производството на основание на чл. 229 ал. 1 т.4 от ГПК, тъй като пред ВКС се разглежда тълкувателно дело № 4 /2013 г., решението по което има значение за правилното решаване и основателността на молбата за издаване на обратния изпълнителен лист. Поради това се иска отмяна на определението и производството да бъде спряно до произнасянето на ВКС.

 

Постъпил е отговор на тази частна жалба от „Ти Би Ай Кредит” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Д. Х.” № * ет. *, ЕИК 121554961, представлявано от В.А.Г.,в който  се сочи че жалбата е допустима , но неоснователна. Страната, която е платила съгласно отменен съдебен акт, следва да получи обратния си изпълнителен лист, тъй като липсва спор дали паричните средства са били платени основателно или не.  Исков процес се повдига единствено в случаите когато е налице спор. Поради това се иска да бъде оставена без уважение частната жалба и да бъдат присъдени разноски в размер на 100.00 лв. юрисконсултско възнаграждение.

 

Не се спори по фактическите обстоятелства и настоящият състав въз основа на тях намира следното:  

 

С определение №  721/04.03.2014 г. районният съд е разпоредил да бъде издаден на  „Ти Би Ай Кредит” ЕАД изпълнителен лист за сумата от 1007,76 лв., която сума на основание на чл. 245 ал. 3 от ГПК Р.С.К. следва да заплати на дружеството. Съдът е приел, че на връщане подлежат не само сумите по изпълнителния лист, които взискателят е получил независимо дали са платени доброволно или принудително, но взискателят дължи и разноските по силата на чл. 79 ал. 1 т. 1 от ГПК. Правилно и законосъобразно съдът е преценил, че след отмяната на съответния съдебен акт, е отпаднало основанието за събиране на сумите по изпълнителния лист. Неоснователно е оплакването, че в случая е неприложима хипотезата на чл. 245 ал. 3 от ГПК. Хипотезата за издаване на обратен изпълнителен лист при прекратяване на делото, поради отказ от иска, след отмяна на влязло в сила решение, не е изрично уредена в закона, поради което на основание чл. 46, ал. 2, изр. първо ЗНА следва да се приложи по аналогия разпоредбата на  чл. 245, ал. 3, изр. второ ГПК. / В този смисъл е и Определение № 197 от 21.05.2012 г. на ВКС по гр. д. № 1456/2010 г., II г. о., ГК/.

Неоснователно е искането за спиране на настоящото производство, тъй като образуваното  тълкувателно дело № 4/2014 г. касае хипотези свързани със заповедно производство, а настоящият случая не е такъв. Поради това жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

 

Дружеството е направило искане за присъждане на разноски за юрисконсулстко възнаграждение и такива следва да бъдът присъдени в размер на сумата от 100 лева.

Ръководен от изложените съображения съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ  без уважение частната жалба подадена от Р.С.К. ЕГН ********** *** против определение № 721/04.03.2014 г. постановено по гр. д. № 1488/2013 г. на СлРС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА  Р.С.К. ЕГН ********** ***  да заплати на  „Ти Би Ай Кредит” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Д. Х.” № * ет. *, ЕИК 121554961, представлявано от В.А.Г. сумата от 100 / сто/ лева, представляваща юрисконсулстко възнаграждение.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: