О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Гр. Сливен, 03.06.2014 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на трети юни през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                       

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ : ХРИСТИНА МАРЕВА

 

        СВЕТОСЛАВА  К.

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава К. ч. възз.гр.д. № 299 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и следващите от ГПК.

Депозирана е частна жалба против определение от 09.04.2014г. постановено по гр.д. № 6412/2010г. на СлРС, с което е прекратено като недопустимо производството по молбата на ищците за допълване на решението, в частта относно присъдените деловодни разноски.

В частната жалба се твърди, че първоинстанционния съд неправилно е квалифицирал искането като такова по реда на чл.248 от ГПК, вместо така както е заявено по реда на чл.250 от ГПК. Твърди се, че в постановеното решение, съда не е взел становище по направените от ищците разноски, сторени от тях по в.гр.д. № 204/2012г. на СлОС и не е присъдил същите. От въззивния съд се иска да отмени атакуваното определение, и върне делото на СлРС за постановяване на допълнително решение по заявеното искане.

Частната жалба е връчена редовно на другата страна, която в законоустановения срок е депозирала отговор по нея. В същия се навеждат доводи за правилност и законосъобразност на атакуваното определение с искане за неговото потвърждаване.

След анализ на изложеното в жалбата и приложените доказателства по гр.д. № 6412/2010г. на СлРС, настоящия въззивен състав намира за установено следното от правно естество :

С решение № 551/25.11.2013г. първоинстанционния съд се е произнесъл по съществото на спора по гр.д. № 6412/2010г. на СлРС, като е присъдил на страните и претендираните деловодни разноски. Решението е влязло в законна сила.

След изтичане на срока за обжалване, на 24.01.2014г. по делото е постъпила молба от ищците, в която същите искат да бъде допълнено постановеното решение, като съда им присъди и направените разноски по в.гр.д. № 204/2012г. на СлОС.

Първоинстанционния съд се е произнесъл по искането, като го е квалифицирал като такова по реда на чл.248 от ГПК и постановил атакуваното определение, с което е прекратил производството по молбата като недопустимо.

Настоящия въззивен състав споделя изцяло доводите на първоинстанционния съд, изложени в атакуваното определение. Искането за  допълване или изменение на съдебното решение, в частта относно присъдените разноски следва да се квалифицира като такова по реда на чл. 248 от ГПК. Законодателят, в разпоредбата на чл.248, ал.1 от ГПК е предвидил преклузивен срок за депозиране на искането, а именно – в срока за обжалване на съдебното решение. В конкретния случай постановеното съдебно решение не е обжалвано от страните и е влязло в сила 27.12.2013г. Едва на 24.01.2014г. ищците са депозирали искането си за допълване на решението в частта относно присъдените разноски, като молбата е депозирана след изтичане на преклузивния срок. Поради това същата се явява недопустима, респ. и производството по нея. Съобразявайки горното, първоинстанционния съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден.

Следва да се отбележи, че първоинстанционния съд правилно е изложил доводи и във връзка с приложението на т.9 от  ТР от 6.11.2013г. по т.д. № 6/2012г., като е приел молбата за недопустима, поради липса на представен списък за разноски по реда на чл. 80 от ГПК.

Ответната страна не е представила доказателства за извършени деловодни разноски.

Предвид гореизложеното, настоящия въззивен състав на Сливенски окръжен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

ПОТВЪРЖДАВА определение  от  09.04.2014г. постановено по гр.д. № 6412/2010г. на Сливенски Районен съд, с което е прекратено производството по чл.248, ал.1 от ГПК.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС при наличие на условията на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                    ЧЛЕНОВЕ :