ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                       

17.07.2014г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд. в закрито заседание на седемнадесети юли през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

ЧЛИНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА,

СТЕФКА МИХАЙЛОВА,

 

като се запозна с докладваното от ХРИСТИНА МАРЕВА ч.гр.д. № 317  по описа на съда за 2013г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано частна жалба подадена на основание чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК във вр. с чл. 413, ал. 1 във вр.78, ал. 4 и ал. 5 от ГПК

Обжалвано е разпореждане от 11.02.2014г. по ч.гр.д. № 809/2014г. по описа на РС – Сливен в частта за разноските с оплакване за прекомерност и искане за намаляването им съгласно чл. 78, ал. 5 от ГПК.

Частната жалба – подадена от длъжника в заповедното производство – ДПП „Сини камъни“ е недопустима като подадена след изтичане на преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 от ГПК.

Заповедта е била съобщена на длъжника и частен жалбоподател на 13.02.2014г. и е подадена на 27.02.2014г. в срока за възражение по чл. 414, ал. 2 от ГПК.

Нито от разпоредбата на чл. 413, ал. 1 ГПК, нито от 414, ал. 2 от ГПК не следва изключването на разпоредбата на чл. 271 ал. 1 от ГПК относно срока за обжалване на разпореждането или препращане към срока за подаване на възражение срещу издадената на основание чл. 410 от ГПК заповед за изпълнение в частта относно разноските.

Предвид изложеното частната жалба е недопустима като подадена след изтичане на срока по чл. 275, ал. 1 от ГПК и следва да се остави без разглеждане.

Водим от гореизложеното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на ДПП „Сини камъни“, ЕИК 119607289 против разпореждане от 11.02.2013г. по ч.гр.д. № 809/2014г. на РС – Сливен като недопустима.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: