О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

 

гр. Сливен, 12.06.2014 год.

 

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

 

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание проведено на дванадесети юни през две хиляди и четиринадесета година в състав:                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  МАРТИН САНДУЛОВ

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                         

 

като разгледа докладваното от  М. Сандулов въззивно ч.гр. д. N 321 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

      

       Производството е по реда на чл. 248  от ГПК.

       Обжалвано е определение № 94/27.03.2014 г. по гр. д. №782/2013 г. на РС – Нова Загора.  В жалбата се сочи, че определението е необосновано и се иска неговата отмяна.  Сочи се , че разноските на ответника не се дължат, тъй като с поведението си, а именно като е използвал неистински документ, той е станал повод за започване на производството и по този начин, вследствие на неговото поведение, на ищеца са причинени вреди. Навеждат се доводи, че за ищеца – жалбоподател е налице и правен интерес да предяви срещу този ответник иск по чл. 45 от ЗЗД ако не бъде удовлетворен от решението по настоящото дело.  На последно място се прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

       Насрещната страна не е взела становище по тази частна жалба.

       С определение № 94/27.03.2014 г. по гр. д. № 782/2013 г. районният съд е допълнил на основание на чл. 248 ал. 1 от ГПК определение № 42/27.01.2014 г. в частта му, с която е прекратено производството по делото по отношение на ответника Р.И.Б. поради недопустимост на иска спрямо него в частта за разноските, като е осъдил ищцата да заплати на този ответник сумата от 600.00 лв. представляваща заплатено адвокатско възнаграждение.

       Настоящият състав споделя съображенията на районния съд, тъй като е безспорно, че ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото.  Безспорно това е така когато ищецът е предявил недопустим иск и ответникът е направил съответно искане за присъждане на разноски, които реално е направил. В конкретния случай още с отговора на исковата молба е било направено искането за присъждане на разноски, а и с този отговор е било направено и възражението за недопустимост на предявения иск спрямо този ответник. След прекратяване на делото ищецът е обжалвал определението, което е било потвърдено с определение на СлОС, като по повод на тази подадена частна жалба процесуалният представител на ответника е  депозирал писмен отговор. Така е несъмнено, че по делото процесуалният представител на ответника е осъществил действия за правна защита и съдействие по повод на заведения срещу ответника иск, за което му е било заплатено адвокатското възнаграждение, така като е отбелязано и в договора.

       Прави се възражение, че уговореното и заплатено възнаграждение е прекомерно, но това възражение е неоснователно, тъй като възнаграждението е в рамките на предвидените от наредбата размери.

      

Ръководен от изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на  В.Н.Б. –М. *** против определение № 94/27.03.2014 г. по гр. д. № 782/2013г. на Районен съд – Нова Загора.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: