О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 16.06.2014 год.

В      И   М   Е   Т   О      Н   А      Н   А   Р   О   Д   А

СЛИВЕНСКИЯТ  окръжен  съд,   гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                       

като разгледа докладваното от  М. Сандулов ч. гр. д. N 330  по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по частна жалба от „Уникредит лизинг” ЕАД ЕИК 121887948 със седалище и адрес на управление гр.С., район М., бул.Ц. ш.*, чрез процесуалния представител адв.П.В., срещу определение № 955/26.03.2014г. по гр.д. № 261/2014г. на РС – Сливен.

В жалбата се твърди, че атакуваното определение е неправилно и незаконосъобразно, изводите на съда са неправилни, а обжалваният акт е немотивиран и необоснован. Развиват се съображения, че наследниците са приели наследството на бащата срещу когото е подадена исковата молба. За задълженията си като едноличен търговец регистрираното като такъв физическо лице носи отговорност с цялото си имущество, поради това неговите наследници, които не са заявили по надлежния ред отказ от наследството отговарят за задълженията със същото имущество, независимо дали са поели или не предприятието на търговеца по чл.60 ал.2 от ТЗ. Поради това незаконосъобразно съдът постановил определение, с което върнал исковата молба и е прекратил производството по делото. Сочи се , че производството следва да бъде продължено и като ответници да бъдат конституирани наследниците на ЕТ. Поради това се иска отмяна на атакуваното определение и връщане на делото на РС за изпълнение на указанията за продължаване на производството.

С атакуваното определение РС е върнал исковата молба и е прекратил производството по делото. Съображенията му за това са, че от представената справка за ищеца е установено, че ответника по делото е починал на 08.06.2008г., което е отразено в Акт за смърт на Община Сливен. Последните промени по фирменото дело са към 13.05.2008г. Съдът е приел, че липсата на процесуално правоспособен и дееспособен субект, физическо лице, е абсолютна процесуална предпоставка за предявяването на иск срещу това лице. Поради липсата на такова лице исковата молба следва да бъде върната като недопустима, а производството по делото прекратено.

Жалбата е неоснователна. Съдът извършва проверка за допустимостта на иска преди насрочване на делото в о.с.з. и преди проверката за редовност на исковата молба, тъй като е безпредметно да се извършва такава щом като още от нея е видно, че производството е недопустимо. В случая съдът е извършил обаче тези проверки, тъй като не е имал данни, че ответникът е починал. Това е установил в един по-късен момент. В този момент съдът е констатирал, че исковата молба се явява недопустима. Проверката за допустимост се състои в установяване дали са налице положителните процесуални предпоставки за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск, респективно дали не е налице някоя от процесуалните пречки – отрицателните процесуални предпоставки за това. Ако се установи, че исковата молба е подадена срещу лице, което е починало преди завеждането й, то производството по делото се явява недопустимо и исковата молба следва да бъде върната. В този случай не намира приложение разпоредбата на чл.227 от ГПК доколкото същата предполага смърт на страната в хода на процеса, а не преди това, тъй като тогава изобщо не е налице надлежно възникнало процесуално правоотношение.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Уникредит лизинг” ЕАД ЕИК 121887948 със седалище и адрес на управление гр.С., район М., бул.Ц. ш. № *, чрез процесуалния представител адв. П.В., срещу определение № 955/26.03.2014г. по гр.д. № 261/2014г. на РС – Сливен.

 

Определението подлежи на обжалване с едноседмичен срок от съобщаването му пред ВКС на РБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: