О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

гр.Сливен, 18.06.2014г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети юни през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ:       МАРИЯ БЛЕЦОВА   

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова въззивно ч.гр.д.№339 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 274 и сл. от ГПК, във вр. с чл.407, ал.1 от ГПК.

          Образувано е по частна жалба, подадена от Д.Д.Д. чрез адв.В.Б. против Определение от 02.04.2014г. на Сливенски районен съд, постановено по гр.д.№1234/2012г. по описа на същия съд, с което е оставена без уважение молбата на Д.Д.Д. за издаване на изпълнителен лист за 400лв. – адвокатски хонорар по издаване на обратен изпълнителен лист.  

            Жалбоподателят твърди, че атакуваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Посочва, че районният съд не е съобразил, че с молбата за издаване на обратен изпълнителен лист е приложено ново пълномощно, обективиращо нов договор за правна помощ, за осъществяване на адвокатска услуга, различна от тази, за която са присъдени разноски. Налице са нови разноски за адвокатски хонорар, направени в производството по издаване на обратен изпълнителен лист. Моли съда да отмени обжалваното определение и да постанови издаването на искания от него изпълнителен лист  за адвокатски хонорар в размер на 400лв.

            Препис от частната жалба е връчен редовно на другата страна, която не е депозирала отговор в законоустановения срок.

            Съдът намира частната жалба за допустима, като подадена от надлежна страна, имаща правен интерес от обжалването и в законово определения срок.

Разгледана по същество, същата е основателна.

            С молба от 28.01.2014г. Д.Д.Д. чрез адв.В.Б. е поискал от СлРС обезсилване на заповед за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.д.№3506/2011г. на СлРС и за издаване на обратен изпълнителен лист против „Банка Пиреос България“ АД за  платените по изп.д.№20118380404594 по описа на ЧСИ Милен Бъзински суми, подробно посочени в молбата – главница, лихви, разноски по изпълнението, като е направено искане за присъждане на разноски и в това производство. Към молбата е приложено заверено копие от договор за правна защита и съдействие от 25.01.2014г. с предмет: „изготвяне на молба и водене на производство по обезсилване на заповед за изпълнение и на изп. лист и за издаване на обратен изпълнителен лист“, с договорено възнаграждение в размер на 400лв., посочено като платено в брой.

С разпореждане от 07.03.2014г. съдът е разпоредил издаване на изпълнителен лист. Няма произнасяне по искането за присъждане на разноски по това производство.

            С молба от 31.03.2014г. до СлРС Д.Д.Д. е посочил, че въпреки направеното от него искане за присъждане на разноските по производството по издаване на обратен изпълнителен лист в размер на 400лв., същите не му присъдени и моли районния съд да му издаде изпълнителен лист и за тях. С обжалваното определение от 02.04.2014г. СлРС е оставил тази молба без уважение.

            Въззивният съд намира, че молбата на Д. от 31.03.2014г. на практика е молба по чл.248 от ГПК, с която се иска допълване на определението, с което се уважава молбата му за издаване на обратен изпълнителен лист с присъждане на направените в това производство /по издаването на обратния изп. лист/ разноски. Следва да се отбележи, че изпълнителен лист, съобразно разпоредбата на чл.404 от ГПК се издава въз основа на изчерпателно посочени в нея актове. Изпълнителен лист за разноски не може да се издаде без нарочно присъждане на такива със съответния съдебен акт.

В случая молителят е искал присъждане на разноски още с молбата си за издаване на обратен изпълнителен лист от 28.01.2014г., но произнасяне по това искане от районния съд няма. Поради това молбата от 31.03.2014г. се явява именно молба по чл.248 от ГПК за допълване на произнасянето на съда по молбата от 28.01.2014г. по нарочно направеното с нея искане за присъждане на разноски. СлРС не е разгледал молбата като такава по чл.248 от ГПК. Той не е изпълнил процедурата по чл.248, ал.2 от ГПК - не е връчил препис от нея на другата страна и не е указал правото й на отговор в едноседмичен срок.

Поради това обжалваното определение е незаконосъобразно и следва да се отмени, като делото се върне на СлРС за разглеждане и произнасяне по молбата на Д.Д.Д. от 31.03.2014г. по реда на чл.248 от ГПК при стриктно спазване на уредената в разпоредбата процедура по размяна на молбата и даване право на отговор на другата страна, след което постановяване и на съответния акт по повод искането за присъждане на разноски в производството по издаване на обратния изпълнителен лист.

            Ръководен от гореизложеното и на основание чл. 278, ал.2 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

           

            ОТМЕНЯ Определение от 02.04.2014г., постановено по гр.д.№1234/2012г. по описа на Сливенски районен съд, с което е оставена без уважение молбата на Д.Д.Д. за издаване на изпълнителен лист за 400лв. – адвокатски хонорар по издаване на обратен изпълнителен лист, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА делото на Сливенски районен съд за разглеждане на молбата на Д.Д.Д. от 31.03.2014г. по реда на чл.248 от ГПК при стриктно спазване на уредената в разпоредбата процедура по размяна на молбата и даване право на отговор на другата страна, едва след което постановяване на съответния акт по повод искането за присъждане на разноски в производството по издаване на обратния изпълнителен лист.

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                   2.