ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

07.07.2014 г.

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение в закрито заседание на седми юли през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

СТЕФКА МИХАЙЛОВА

при секретаря…….и с участието на .прокурора…………..….…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  340 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на „ЕВН България Електоснабдяване“ ЕАД против Определение от 30.04.2014г. по гр.д.№ 1080/14 на Районен съд – Сливен, в частта,  с която е оставено без уважение направеното искане за присъждане на разноски. Твърди че постановеното определение, в частта за  прекратяване на производството е законосъобразно, но неправилно е отказано присъждането на разноски. Счита че ищеца по иска злоупотребява със свои процесуални права като предявява искове и после ги оттегля преди първото с.з. Счита че са налице условията на за присъждане на разноски  от юрисконсултско възнаграждение, които се дължат на основание чл. 78 ал.8 от ГПК и неправилно СлРС е приел че е приложимо разрешението в ТР №6/06.11.2013г., тъй като то касае представянето на доказателства за платено адвокатско възнаграждение. Моли съда да отмени определението в частта за разноските и осъди ищеца да му заплати такива по представения от него списък.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е основателна.

Производството по гр.д. № 1080/2014г. е образувано по исковата молба на СНЦ „Войнишко кладенче“ против „ЕВН България Електоснабдяване“ ЕАД. С нея са предявени иск с правно основание чл. 124 от ГПК и цена 14 088,60лв. Изпратен е препис от исковата молба за отговор на ответника. В срока за отговор е постъпило искане от ищеца за прекратяване на производството поради оттегляне на иска. На ответника е изпратен препис от молбата. Същия е изразил становище, че молбата е за оттегляне на иска е допустима, но ако съдът прекрати производството претендира разноски. Представил е списък по чл. 80 от ГПК, в който е посочено юрисконсултско възнаграждение в размер на 2 857,92лв.

С обжалваното определение, СлРС е прекратил производството , като е отказал присъждането на разноски, с мотив че липсва договор за правна помощ или документ доказващ плащане на тези разходи в посочения размер, което е задължително с оглед ТР №6/06.11.2013г. по т.д.№ 6/2012г. на ОСГТК на ВКС.

Определението в тази си част е незаконосъобразно.  Ищецът дължи на ответника разноски на основание чл. 78 ал. 4 от ГПК. Производството делото е прекратено след като ответника е бил уведомен за подадената срещу него искова молба и е следвало да ангажира защита. Ищецът е възразил че не е следвало съдът да изпраща препис от молбата за оттегляне на иска на ответника, тъй като той е поискал присъждането на разноски след запознаването с тази молба. Възражението е неоснователно. Дори и СлРС да не е изпратил препис от молбата на ответника, той може да поиска присъждането на разноски в последствие. 

Искането на ответника за присъждане на разноски е основателно, но в размера в който са претендирани. При присъждането на разноски за юрисконсултско възнаграждение на основание чл. 78 ал.8 от ГПК не намира приложение  даденото разрешение в ТР №6/06.11.2013г. по т.д.№ 6/2012г. на ОСГТК на ВКС, което касае доказване на извършените разноски за адвокатска защита. В случая разноски за юрисконсултско възнаграждение се дължат по силата на процесуалната норма безусловно, ако са били защитавани от юрисконсулт. Видно е от представените молби и отговор по делото, че те са изготвени от юрисконсулт. Техния размер не може да се доказва, тъй като те не са заплащат на юрисконсулта, а на юридическото лице – страна по делото.

В конкретния случай, ответната страна е претендирала такова възнаграждение, което е определила, като трикратния минимален размер по чл.7 ал.2 т.4 от Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Настоящата инстанция намира че с оглед фазата на която е прекратено производството и извършените процесуални действия за защита от юрисконсулта на ответника, следва да се присъдят разноски за възнаграждение в минималния размер определен по цитираната разпоредба от Наредбата – 952,66лв.

Атакуваното определение, като неправилно следва да се отмени в тази му част, като на основание чл. 278 ал.2 от ГПК, въззивната инстанция следва да се произнесе по искането.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОТМЕНЯ Определение от 30.04.2014г.  по гр.д.№ 1080/14 на Районен съд – Сливен, в частта, в която е оставена без уважение молбата на „ЕВН България Електоснабдяване“ ЕАД за присъждане на разноски, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА СНЦ „ВОЙНИШКО КЛАДЕНЧЕ“, ЕИК 119625846, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, вилна зона, местност „Кладенче“ №48 да заплати на „ЕВН България Електоснабдяване“ ЕАД, ЕИК 123526430, гр. П., ул. „Х. Г.Д.“ № *, сумата 952,66лв., представляваща направени разноски.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните при условията на чл. 280 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: