О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 26.06.2014г.

 

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито  заседание на двадесет и шести юни през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

          като разгледа докладваното гр.д. № 347 по описа на СлОС за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

Предявена е искова молба от Община Сливен срещу „Бул – Гейт“ ЕООД, „Лукском“ ЕООД и „Топстрой декор“ ООД в която се иска да бъде проглена нищожността на споразумение от 16.05.2012г. сключено между „Бул – Гейт“ ЕООД, радостин димитров русев, ГД „СТройинвест“ , ГД „Стойинвест – Сливен“ и „лукском“ ЕООД на осн. чл. 26, ал.1 от ЗЗД – поради противоречие със закона за обществените поръчки и в условията на алтернативност на осн. чл. 26, ал.2 от ЗЗД – поради липса на предмет.

          Сам ищецът е посочил, че исковете са неоценяеми. Окръжният съд също, ги е счел за такива, поради което и на осн. чл.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, е оставил исковата молба без движение, като е задължил ищеца да внесе държавна такса от 80 лева, която е внесена.

          Съгласно разпоредбата на чл.68 ГПК цената на иска съставлява паричната оценка на предмета на делото. Размерът на цената на иска се определя по правилата на чл.69 ГПК. Съобразно чл.69 ал.1 т.4 ГПК по искове за съществуване на договор, размерът на цената на иска е стойността на договора. Видно от съдържанието на атакуваното Споразумение от 16.05.2012г., чиято нищожност ищецът цели да установи по съдебен ред, липсва конкретно определена парична насрещна престация, поради което исковете са неоценяеми.

За да е подсъден на окръжния съд като първа инстанция и по арг. от чл.104 т.4 ГПК, не е достатъчно спорът да е търговски по своя характер, а в кумулативна даденост цената на иска следва да е над 25 000 лв. В конкретния случай исковете са неоценяеми, не са и измежду изрично посочените в чл.104 ГПК изключения, поради което подлежат на разглеждане от родово компетентния Сливенски районен съд.

          Водим от горното и на осн. чл.119, ал.1/предл. последно/ от ГПК, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

          ПРЕКРАТЯВА производството пред СлОС по гр.д. № 347/2014г. по описа на съда.

 

ИЗПРАЩА делото за разглеждане на родово компетентния Сливенски районен съд.

 

                                              

         Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок, считано от съобщаването му на страните пред Бургаски Апелативен съд.

 

 

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :