О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е     N

гр. Сливен, 27.06.2014 г.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                          МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                              СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева въззивно ч. гр. д.  N 361 по описа за 2014  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Поизводството е образувано по частна жалба против определение, с което е оставена без уважение молба за обезпечение на доказателствата и се движи по реда на 274 и сл. от ГПК.

Частният жалбоподател заявява, че определението е незаконосъобразно, тъй като в мотивите си, с които съдът е отхвърлил искането му, неправилно е приел, че след като вече се е произнесъл по доказателственото искане и е указал, че поисканата съдебно-техническа експертиза ще бъде назначена в хода на производството, след изслушване на свидетелските показания, то няма условия за допускане на предварително обезпечаване на тези доказателства, които се събират чрез назначаването на СТЕ. Развива аргументация във връзка с настъпването на нов факт - ответната страна е поискала образуване на изпълнително дело за въвод във владение в процесния недвижим имот, което може да доведе до видоизменение на извършените в него подобрения, тоест – са налице предпоставките на чл. 207 от ГПК за обезпечаване на доказателствата. Поради това моли въззивния съд да отмени атакуваното определение и вместо него постанови ново, с което да допусне обезпечение на доказателства чрез назначаване на съдебна строително-техническа експертиза.

Насрещната по частната жалба страна не е подала писмен отговор. Настоящият състав намира частната жалба за допустима и основателна, поради което следва да я уважи.

Производството пред СлРС е образувано по искова молба, подадена от частния жалбоподател, с която е предявен като частичен иск за заплащане стойността на извършени подобрения от добросъвестен владелец в недвижим имот, собственост на ответното дружество. С определението си по чл. 140 ал. 1 от ГПК, СлРС се е произнесъл по доказателствените искания на ищеца, като е указал на страните, че поисканата СТИ е допустима и ще бъде назначена в открито с.з., след като бъдат разпитани исканите от ищеца свидетели, за да може да вземе предвид техните показания, касаещи извършените подобрения.

С допълнителна молба от 04.04.14г. ищецът е поискал от съда да допусне предварително обезпечени на доказателства, като назначи поисканата вече СТИ и да допусне обезпечение на иска чрез налагане на няколко обезпечителни мерки. С молба от 24.04.14г. ищецът е посочил, че съдът е пропуснал да се произнесе по първото искане и повторно моли съда да го уважи.

С обжалваното определение СлРС е отхвърлил молбата за обезпечаване на доказателства, считайки я занеоснователна, като се е мотивирал със съображенията, изложени в определението му по чл. 140 ал. 1 и ал. 3 от ГПК. Посочил е, че не може да се формулират въпроси към вещото лица преди разпита на свидетелите, които единствено ще установяват извършените подобрения.

Въззивният съд счита, че определението е неправилно. В случая е налице хипотезата на чл. 207 от ГПК, която прави оправдано предварителното събиране на доказателства. Доколкото предмет на спора са подобрения в чужд имот, предприемането на принудителни действия от страна на собственика да бъде въведен в него, прави обоснована опасността да се въздейства физически върху имота по начин, който да видоизмени състоянието му към момента на предявяване на иска, и така да затрудни значително събирането на доказателства във връзка с твърдените подобрения като обективно положение.

Поради това искането на ищеца е основателно и следва да се уважи. СлОС не споделя доводите на първоинстанционния съд, че не може да се формира задача към вещото лице преди да бъдат разпитани свидетелите на ищеца. Обезпечаването на доказателствата предполага и отправяне на такива въпроси към експерта, на които по-късно  евентуално не би могло да бъде отговорено по посочените причини – тоест тази експертиза има за цел да установи и закрепи състоянието на имота и всички извършени по него работи, такова, каквото е към момента. Свидетелските показания могат да помогнат за установяване на това кои точно от така констатираните от вещото лице работи от кого точно и кога са извършени, а при необходимост, в хода на съдебното производство, след разпита на свидетелите, може да се назначи и експертиза, която да оцени само конкретни подобрения.

Ето защо частната жалба се явява основателна и следва да се уважи. Атакуваното определение следва да бъде отменено и вместо него въззивният съд да постанови ново, с което уважи искането за обезпечаване на доказателства чрез назначаване на съдебна строително-техническа експертиза.

Определянето на експерта и поставянето на задачите към него е съдопроизводствена дейност, която следва да бъде извършена от решаващия съд, като се спазят изискванията н аразпоредбите на чл. 195 и сл. от ГПК.

Ръководен от гореизложеното, съдът

 

 

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

 

ОТМЕНЯ определение № 1526/23.05.2014г. по гр.д. № 870/12г. на СлРС като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо това

 

П О С Т А Н О В Я В А:

 

ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА чрез назначаване на съдебна строително-техническа експертиза.

 

ВРЪЩА делото на СлРС за продължаване на съдопроизводствените действия във връзка с определяне на експерт, размер на възнаграждението му и поставяне на задачи към експертизата в съответствие с горните указания.

 

 

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: