ОПРЕДЕЛЕНИЕ №

 

11.07.2014 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН  СЪД    гражданско  отделение ……в закрито   заседание на втори юли

през две хиляди и четиринадесета година в състав:

Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

Членове: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

МАРИЯ БЛЕЦОВА

при секретаря……………………………….…..и с участието на .прокурора…………..…………..………..…………..изслуша докладваното от ………..…Снежана Бакалова………….………..…ч.гр..дело №  363 описа за 2014 година, за да се произнесе съобрази:

            Производството е образувано по частна жалба и намира правното си основание  чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частната жалба на „Дием“ ООД против Определение № 1374  от 12.05.2014г. по гр.д.№ 870/12 на Районен съд – Сливен, с което е отхвърлено искането на ищеца, направено с молба от 24.04.2014г. за изменение или отмяна на определение № 1186/17.04.2014г., като допусне исканото с предходна молба обезпечение на предявения частичен иск, чрез налагане на възбрана върху имот с идентификатор 67338.605.314; чрез спиране на изпълнението по изп.д.№ 125/14 на СИС при СлРС до приключване на производството по делото; чрез налагане на запор върху бъдещо вземане на ищеца по гр.д.№ 871/12 на СлРС, в случай че претендираното по това дело вземане на „Евротекстил 2000“ ООД му бъде присъдено.  Счита че обжалваното определение е незаконосъобразно и неправилно. Счита че следва да се обсъдят мотивите на СлРС в първоначално постановеното определение за отказ за допускане на обезпечение на иска, тъй като в настоящото определение, съдът само е отбелязал че липсват промяна на обстоятелствата при което е постановен отказът. Счита че направените от него искания са основателни и моли да бъдат уважени.

            Частната жалба е допустима и подадена в срок от лице имащо право на обжалване, а разгледана по съществото си е неоснователна.

На първо място искане с правно основание чл. 253 от ГПК за промяна на определението, с което е отказано допускане на обезпечение е недопустимо, тъй като това определение е от категорията на обжалваемите и съдът който го е постановил не може сам да го отмени поради грешка, пропуск или изменение на обстоятелствата.

Подаденото искане от „Дием“ ООД, следва да бъде преценено като ново искане за налагане на обезпечение на предявения иск. Разгледано по съществото си искането е неоснователно.

На първо място ищецът не е обосновал обезпечителна нужда. Липсват доказателства, че ще бъде затруднено изпълнението на бъдещо позитивно решение. Предявеният иск е за осъждането на ответника да заплати сумата 10 000лв., представляваща частичен иск. Предложената обезпечителна мярка – спиране на изпълнението по изп.д.№ 125/14 на ДСИ при СлРС, по което се изпълнява решение за въвод на ответника е несъответна на търсената защита по настоящото дело. Спирането на въвода не може да обезпечи паричното вземане.

Другата предложена мярка – запор на вземане което би възникнало по гр.д.№ 871/12г. на СлРС е недопустима, тъй като вземането не е признато и и ликвидно. Тя би било допустима едва при съдебното признаване на вземането.

Искането за допускане на обезпечение, чрез налагане на възбрана върху недвижим имот с идентификатор 67338.605.314 също е неоснователно, тъй като обезпечителна мярка е несъответна на търсената защита – цената на иска е 10 000лв., а стойността на имота е многократно по-висока.

С оглед изложените съображения, частната жалба следва да бъде оставена без уважение.

Ръководен от изложените съображения и на основание чл.278 от ГПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

                       

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Дием“ ООД, ЕИК 119672671, със седалище и адрес на управление на дейността гр. С., ул. „М.“ №*, против Определение № 1374  от 12.05.2014г. по гр.д.№ 870/12 на Районен съд – Сливен, с което е отхвърлено искането на ищеца, направено с молба от 24.04.2014г. за изменение или отмяна на определение № 1186/17.04.2014г., като допусне исканото с предходна молба обезпечение на предявения частичен иск, чрез налагане на възбрана върху имот с идентификатор 67338.605.314; чрез спиране на изпълнението по изп.д.№ 125/14 на СИС при СлРС до приключване на производството по делото; чрез налагане на запор върху бъдещо вземане на ищеца по гр.д.№ 871/12 на СлРС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: